Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông 2009 Công ty CP VTDK Thái Bình Dương

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Binh Dương (PVTrans Pacific), đơn vị thành viên của PVTrans xin đăng tải các tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của PVTrans Pacific như sau: