Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVTrans

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí trân trọng gửi đến Quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung như sau:
Thông báo mời họp
Giấy ủy quyền
Danh mục tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
1. Chương trình nghị sự
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng giám đốc
3. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát
5. Tờ trình vv phê duyệt kết quả hoạt động SXKD và BCTC kiểm toán năm 2021

6. Tờ trình vv Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021
7. Tờ trình vv phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022
8. Tờ trình vv Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022
9.  Tờ trình vv lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
10. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
11. Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027
12. Tờ trình bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

13. Thể lệ biểu quyết và bầu cử
14. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ 2022
15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022