Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến của PVTrans

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí trân trọng gửi đến Quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung như sau:
Thông báo mời họp
Giấy ủy quyền
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến
Danh mục tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
1. Chương trình nghị sự
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng giám đốc
3. Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS
5. Tờ trình vv phê duyệt kết quả hoạt động SXKD và BCTC kiểm toán năm 2020
6. Tờ trình vv Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020
7. Tờ trình vv phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021
8. Tờ trình vv Thù lao, tiền lương, tiền thưởng và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021
9. Tờ trình vv lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
10. Tờ trình vv miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026
     CV ứng viên Nguyễn Duyên Hiếu
     CV ứng viên Nguyễn Linh Giang
     Đơn từ nhiệm anh Mai Thế Toàn
     Đơn từ nhiệm anh Đoàn Văn Nhuộm
11. Tờ trình vv miễn nhiệm và bầu thay thế Kiểm soát viên Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026
    CV ứng viên Trương Thị Anh Đào
12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty
      Dự thảo Điều lệ TCT
13. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty
     Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị TCT
14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty
     Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT TCT
15. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty
    Dự thảo Quy chế hoạt động BKS TCT
16. Hướng dẫn tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến 2021
17. Thể lệ biểu quyết và bầu cử
18. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ 2021
19. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021