Quyết định đồng ý tăng vốn của UBCKNN

Ngày 01/12/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Quyết định số 460/UBCK-GCN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán số cổ phiếu ra công chúng cho Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí theo các nội dung sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng);

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 85.000.000 cổ phiếu (Tám mươi lăm triệu cổ phiếu), trong đó:

  • 81.180.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
  • 3.820.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên.

- Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.

Hiện nay PVTrans đang gấp rút hoàn thành các thủ tục cuối cùng để phát hành đợt cổ phiếu này cho cổ đông.

Thúc Hiếu - KHĐT