PVTrans công bố thông tin về việc thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - PVTRANS xin thông báo như sau:

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-VTDK-HĐQT của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí ngày 11/01/2016, Tổng công ty xin thông báo về việc chấm dứt Hợp đồng lao động và thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty PVTrans đối với ông Trần Tuấn Nam kể từ ngày 11/01/2016.

 

Xem chi tiết tại đây.