PVTrans công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - PVTRANS xin thông báo như sau: Căn cứ vào Nghị quyết số 71/NQ-VTDK-HĐQT của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí ngày 15/12/2017, Tổng công ty xin thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty PVTrans đối với bà Nguyễn Linh Giang.

 

Xem chi tiết tại đây