PVT hoàn thành vượt mức doanh thu và lợi nhuận kế hoạch năm 2008

Bất chấp các ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu trong các tháng cuối năm, Tổng Công ty PVTrans, bằng những nỗ lực và quyết tâm của mình, tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh và khai thác tốt các phương tiện hiện có, đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm 2008 cả về doanh thu và lợi nhuận.

Theo đó, tính đến hết tháng 11/2008, doanh thu của PVTrans là 1.103 tỷ đồng đạt 107% và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 100 tỷ đồng bằng 183% kế hoạch cả năm 2008.

Tuy nhiên, không dừng lại với kết quả này, Ban lãnh đạo Tổng Công ty cùng toàn thể CBCNV sẽ tiếp tục tập trung, tích cực đẩy mạnh hơn nữa kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện công tác quản lý, đặc biệt tại các đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tạo các tiền đề vững chắc cho việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2009.

HTH-B.KHĐT