PVFC chấp nhận việc cấp “Xác nhận UTĐT” CP PVI/PVTrans theo nhóm

Để tạo điều kiện cho các CBCNV của các đơn vị UTĐT cổ phiếu PVI/PVTrans trong việc quản lý số cổ phần ủy thác, PVFC chấp nhận việc cấp "Xác nhận UTĐT"

Theo nhóm trên cơ sở đề nghị chuyển nhượng của một nhóm CBCNV. Cụ thể như sau:

1. Điều kiện cấp xác nhận theo nhóm:

- Các cá nhân có nhu cầu được cấp “Xác nhận UTĐT” theo nhóm gửi đơn đề nghị chuyển nhượng cho PVFC trước 15h30 ngày 25/05/2007.

- Chỉ cấp “Xác nhận UTĐT” cho nhóm CBCNV thuộc cùng một đơn vị.

2. Phí chuyển nhượng:

- Phí chuyển nhượng là 100.000đ/lần chuyển nhượng. PVFC sẽ thông báo và thu phí chuyển nhượng ngay sau khi nhận được đơn đề nghị chuyển nhượng của các đơn vị.

3. Quyền và nghĩa vụ liên quan:

- Khách hàng nhận chuyển nhượng theo nhóm được chấp nhận tiếp tục hưởng quyền trả chậm, thực hiện nghĩa vụ trả phí trả chậm và các nghĩa vụ khác liên quan.

- Các lần chuyển nhượng tiếp sau sẽ thực hiện theo đúng quy định về chuyển nhượng HĐ UTĐT hiện hành của PVFC.

4. Thủ tục thực hiện:

- Nhóm CBCNV có nhu cầu chuyển nhượng lập đề nghị chuyển nhượng theo mẫu quy định của PVFC, gửi 03 bản (có ký/đóng dấu) về phòng QLVUTĐT - PVFC số 4 Láng Hạ (Chị Lan Hương — ĐT 04.7724434 ext: 209), chậm nhất đến 15h30 ngày 25/05/2007. PVFC không giải quyết đối với các yêu cầu phát sinh sau ngày 25/05/2007.