Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần và chia cổ tức năm 2016

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố nội dung Nghị quyết số 51/NQ-VTDK-HĐQT ngày 05/07/2016 của HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chia cổ tức bằng tiền năm 2016 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

 

Xem chi tiết tại đây.