Hướng dẫn thủ tục mua cổ phần tăng vốn năm 2009

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông hướng dẫn & thủ tục & mua cổ phần tăng vốn năm 2009: