Giấy mời tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2008

GIẤY MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2008

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ

Kính gửi : QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans Corp.) xin trân trọng kính mời quí vị cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2008, chi tiết như sau:

  1. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tổng công ty CP Vận tải dầu khí có tên trong Danh sách Cổ đông đến ngày đăng ký cuối cùng là ngày 11/03/2008, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
  2. Thời gian: 8h00 giờ, ngày 04/04/2008.
  3. Địa điểm: Khách sạn Bến Thành (Rex), Phòng họp số 2, lầu 2, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM
  4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tài chính, kết quả SXKD năm 2007kế hoạch SXKD năm 2008.

- Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Phân phối lợi nhuận năm 2007.

- Chiến lược phát triển đến 2015 và định hướng đến 2025.

- Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát.

- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

- Chủ trương bán cổ phần cho cổ đông chiến lược.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trịBan Kiểm soát.

- Các vấn đề khác.

Các tài liệu họp Đại hội cổ đông được đăng tải trên Website của Tổng Công ty: www.pvtrans.vn. Kính mời các quý vị cổ đông tham khảo để đóng góp ý kiến cho đại hội.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự với Bà Ngô Thị Vân — ĐT: 08 9111301 (máy lẻ 133) hoặc: 0938 430 871 và gửi đến số Fax: 08.9111300 hoặc gửi vào địa chỉ email: vannt@pvtrans.com không muộn hơn 16h ngày 30/03/2008.

Đại biểu tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2008.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

BÙI THỌ MẠNH