Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí như sau:

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam. Đại diện: Ông Nguyễn Minh Hòa, Ủy viên Hội đồng quản trị PVTrans

- Mã chứng khoán giao dịch: PVT

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19.235.058 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 63.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19.172.058 cổ phiếu

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh trên sàn giao dịch hoặc thỏa thuận

- Mục đích thực hiện giao dịch: Ủy quyền bán cho khách hàng ủy thác đầu tư

- Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 26/4/2010 đến ngày 28/6/2010

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan