Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí như sau:

1. Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Việt Anh

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc

- Mã chứng khoán giao dịch: PVT

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000 cổ phần

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 cổ phần

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15.000 cổ phần

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

- Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 26/05/2008 đến ngày 26/08/2008

2. Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Phùng Hưng

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng giám đốc

- Mã chứng khoán giao dịch: PVT

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 800 cổ phần

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 cổ phần

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.800 cổ phần

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

- Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 26/05/2008 đến ngày 26/08/2008