Công bố thông tin: Về việc bổ nhiệm và việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo về việc bổ nhiệm và thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty:

 

Căn cứ vào Quyết định số 33/QĐ-HĐQT-VTDK và 34/QĐ-HĐQT-VTDK của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí ngày 08/07/2014, Tổng công ty xin thông báo về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đối với ông Nguyễn Anh Minh và việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh làm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí.