Công bố thông tin về ký hợp đồng soát xét Báo cáo Tài chính cho năm 2016

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố việc ký hợp đồng soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 & đến ngày 30/06/2016 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí.

 

Xem nội dung chi tiết tại đây.