Công bố thông tin về chốt danh sách chia cổ tức và xin ý kiến về việc bầu bổ sung TV HĐQT

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

 

Vui lòng xem chi tiết tại đây.