Công bố: Gia hạn công bố Báo cáo Tài chính của PVTrans

Ngày 24/02/2016, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (mã: PVT) có nhận được văn bản của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố BCTC (báo cáo tài chính) của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí.

 

Theo đó:

- Công ty phải công bố BCTC quý và BCTC soát xét quý (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày  tổ chức kiểm toán ký báo cáo  soát xét BCTC.

- Công ty phải công bố BCTC bán niên đã được soát xét trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 05 ngày  kể từ  tổ chức kiểm toán ký báo cáo  soát xét BCTC.

 

Xem chi tiết văn bản tại đây.