Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên PVTRANS 2016

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố:

- Công bố thông tin Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (xem chi tiết tại đây)

- Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (xem chi tiết tại đây)

- Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty về bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty; Biên bản của Ban kiểm soát Tổng công ty về bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty (xem chi tiết tại đây)