Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVTrans ngày 25/6/2020

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí trân trọng gửi đến Quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2020 với nội dung như sau: