Triển khai xây dựng Văn hóa doanh nghiệp trong toàn Tổng công ty

Để phát triển bền vững doanh nghiệp thì xây dựng thành công văn hóa doanh nghiệp là điều kiện cần thiết. Nhận thức ý nghĩa quan trọng của vấn đề này, Ban lãnh đạo Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã quán triệt và tổ chức triển khai sâu rộng chương trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang đậm bản sắc PV Trans đến CBCNV. Đồng thời, để đảm bảo việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp đồng bộ và thống nhất trong toàn Tổng công ty, Ban lãnh đạo Tổng công ty cũng đã chỉ đạo các đơn vị thành viên thành lập Ban chỉ đạo xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong đó Trưởng ban chỉ đạo tại các đơn vị thành viên đồng thời là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng văn hóa doanh nghiệp Tổng công ty.