PVTrans tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng tại khu vực phía Nam

Ngày 17/06/2011, tại trụ sở Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí, Đảng ủy Tổng Công ty đã long trọng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp cho toàn bộ đảng viên và cán bộ chủ chốt của Tổng công ty và các đơn vị thành viên khu vực phía Nam với sự tham gia trình bày của Tiến sĩ Tần Xuân Bảo - Phó Hiệu trưởng thường trực Trường Cán bộ Tp.Hồ Chí Minh.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Liên — Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐ Tổng công ty đã nêu ý nghĩa chiến lược, lâu dài của các văn kiện quan trọng đã được Đại hội Đảng lần thứ XI thông qua.

Đồng chí Đỗ Văn Liên phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trung Duy

 

Tiến sĩ Tần Xuân Bảo đã trình bày các văn kiện quan trọng của Đại hội XI như: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 — 2020; Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội XI; Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng của Đại hội XI.

Tiến sĩ Tần Xuân Bảo trình bày tại Hội nghị. Ảnh: Trung Duy

 

Cũng nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Liên đã phổ biến Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí về thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ I, Đại hội Đảng bộ PV Trans lần thứ II. Đồng thời, đồng chí đã phổ biến kế hoạch số 322 của Đảng ủy Tập đoàn về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Thúc Hiếu