Đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng

Cùng cả nước tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, thực hiện hướng dẫn số 112-HD/BTGTW ngày 10/09/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc "công bố và lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện Ban chấp hành trung ương (khóa X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng" và công văn số 45-CV/ĐU ngày 16/09/2010 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

 

Đảng ủy Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí đã phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và người lao động trong Tổng công ty các dự thảo văn kiện này.

Đây là việc có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần làm cho các văn kiện trở thành sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân.

 

Các văn kiện dự thảo - nguồn UBMTTQVN (www.ubmttq.hochiminhcity.gov.vn)

 

Thúc Hiếu - BKS