Hội thảo “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” 2011

Với nhận định nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất, quyết định sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, đặc biệt đối với chiến lược tái cấu trúc của PVTrans nhằm đưa Tổng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới và phát triển lớn mạnh trong tương lai, ngày 29/07 vừa qua, Tổng công tyđã tổ chức Hội thảo "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực" và hoạt động đội nhóm 2011 (Team building) nhằm tìm kiếm các giải pháp, chính sách phát triển nguồn nội lực tiềm ẩn và tạo sự gắn bó, đoàn kết của đội ngũ CBCNV trong toàn đơn vị.

 

Hội thảo quy tụ cán bộ CNV ở bộ máy điều hành Tổng Công ty và đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên khu vực phía Nam. Nội dung hội thảo xoay quanh những vấn đề cốt lõi trong phát triển nguồn nhân lực như: Xác định rõ thực trạng nguồn nhân lực hiện tại của PV Trans; những vấn đề tồn tại, nguyên nhân những yếu kém của nguồn nhân lực dẫn đến những hạn chế của Tổng Công Ty; đề xuất các giải pháp hiệu quả để phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.

Bên cạnh hội thảo, Tổng công ty đã kết hợp các hoạt động ngoại khóa để nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV, tạo sự đoàn kết gắn bó trong Tổng công ty và chung sức vì các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

 

Qua Hội thảo, mỗi CBCNV nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của Tổng công ty. Đặc biệt, mỗi cán bộ quản lý — người trực tiếp sử dụng nguồn nhân lực tại đơn vị/bộ phận của mình sẽ đánh giá đầy đủ hơn về đội ngũ CBCNV từ đó có các biện pháp để sử dụng nhân lực hiệu quả hơn.

 

Thúc Hiếu