Hội nghị tập huấn chuyên đề "Vai trò - Quyền hạn - Trách nhiệm" của Người đại diện vốn, Kiểm soát viên, Trưởng ban kiểm soát

Nhằm phát huy vai trò của Người đại diện, Ban kiểm soát, ngày 27 và 29/11/2009, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã cử đoàn cán bộ 27 người gồm Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty, đại diện của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên, trưởng Ban kiểm soát/kiểm soát viên do Tổng công ty bổ nhiệm tại các đơn vị thành viên tham dự Hội nghị tập huấn "Vai trò - Quyền hạn - Trách nhiệm của Người đại diện vốn, Kiểm soát viên, Trưởng ban kiểm soát" do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tổ chức.

Hội nghị đã trình bày đến các đại biểu tham dự các vấn đề chính bao gồm:

- Hệ thống hóa các qui định của pháp luật và Tập đoàn về Người đại diện và Ban kiểm soát;

- Các hoạt động của Ban kiểm soát và Mối quan hệ với Người đại diện;

- Phương pháp thực hiện các hoạt động kiểm soát chính.

Hội nghị đã giúp các cán bộ của Tổng công ty PVTrans và các đơn vị thành viên hiểu rõ hơn về vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của Người đại diện vốn, Kiểm soát viên, Trưởng ban kiểm soát trong đơn vị, tiến đến xây dựng một quan hệ phối hợp công việc tốt nhất để đảm bảo hiệu quả công việc theo luật định, vì lợi ích của Tập đoàn, hoàn thành tốt hơn trách nhiệm của mình trong quá trình phát triển của Tổng công ty.

Thúc Hiếu - KHĐT