Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 01/2023

I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC

Xây dựng lộ trình thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Trong các ngày từ 5 - 6/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tại Hội nghị, hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên trên toàn quốc đã được nghe các đồng chí  Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Phan Đình Trạc, Trần Tuấn Anh; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, những người trực tiếp tham gia vào quá trình chỉ đạo xây dựng các Nghị quyết, Kết luận, giới thiệu và quán triệt nội dung các tài liệu này của Hội nghị Trung ương 6.

Trên 56 nghìn cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và các điểm cầu trên cả nước đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, các cấp ủy tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu kỹ tài liệu để làm định hướng cho việc tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 6.

Quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn

Nêu thêm một số ý kiến lưu ý gợi mở, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh nội dung ba Nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII thông qua là rất hệ trọng, tiếp tục cụ thể hóa chủ trương lớn, nhất quán của Đảng được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đó là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

Theo Thường trực Ban Bí thư, trong số các Nghị quyết, Kết luận tại Hội nghị Trung ương 6 có hai Nghị quyết mang tính tư tưởng chỉ đạo, tính thời sự cao, đó là Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” và Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới."  Thường trực Ban Bí thư cho biết xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị là rất hệ trọng nên trong quá trình tiến hành phải kiên định vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; chủ động tích cực có quyết tâm chính trị cao, đồng thời phải cẩn trọng, có bước đi vững chắc.

“Những vấn đề thực tiễn đòi hỏi đã rõ thực tiễn, chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao, thì kiên quyết đổi mới, kiên quyết thực hiện. Những vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu tổng kết thực tiễn, thực hiện thí điểm. Những chủ trương đã thực hiện nhưng không phù hợp, thì nghiên cứu, điều chỉnh sửa đổi kịp thời. Đây là tư tưởng chỉ đạo rất quan trọng trong cả hai nghị quyết,” Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh. Thường trực Ban Bí thư cho biết đây không phải là lần đầu tiên Đảng nêu ra vấn đề này nhưng Hội nghị Trung ương 6 lần này nêu ra với quyết tâm cao hơn, đòi hỏi các tổ chức đảng, đảng viên phải khẩn trương hơn.

Cùng với việc khẩn trương, quyết tâm thực hiện, Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý trong quá trình thực hiện cần tránh tư tưởng nóng vội nhưng cũng không bỏ qua hoặc để chậm ảnh hưởng đến sự phát triển. Ở mỗi cấp, mỗi lĩnh vực phải vừa quán triệt các nguyên tắc chung, vừa phải phù hợp với đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo của từng cấp, từng lĩnh vực, từng tổ chức.

Đề cập đến vấn đề đẩy mạnh phân cấp phân quyền, làm rõ hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân trong bộ máy Nhà nước; nêu cao trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu; giữ vững sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm nguyên tắc quyền lực đi đôi với trách nhiệm. Quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Nhấn mạnh đây là những tư tưởng nêu rất rõ trong cả hai Nghị quyết, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu học tập, quán triệt, ý thức sâu sắc được tư tưởng chỉ đạo để triển khai thực hiện cho tốt.

Về vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực uy tín ngang tầm nhiệm vụ nêu trong hai Nghị quyết, trong đó đề cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, Thường trực Ban Bí thư cho biết Kết luận số 14 của Bộ Chính trị nói vấn đề này rõ rồi nhưng trong thực hiện vẫn chưa tốt, nên trong triển khai Nghị quyết cần phải thể chế hóa, nghiên cứu kỹ việc này để làm sao đó là động viên khuyến khích đội ngũ cán bộ làm việc, đồng thời nhấn mạnh phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống.” Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh những vấn đề trên mang tính thời sự thực tiễn rất cao, nhưng đồng thời cũng là những vấn đề cơ bản, lâu dài.

Đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết

Trên cơ sở những vấn đề mà các báo cáo viên nêu ra, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị sau Hội nghị, các cấp ủy tổ chức Đảng cần tập trung tiến hành ngay một số nhiệm vụ: tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 6 với nhiều hình thức phù hợp, giúp cho các cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, thấm nhuần nội dung các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 6 phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, xuyên suốt nhiệm kỳ, đồng thời với việc tuyên truyền giới thiệu mô hình, điển hình hay; trong quá trình thực hiện kịp thời phê bình các tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt; chú trọng công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đặc biệt phải quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng ở Trung ương khẩn trương nghiên cứu cụ thể hóa nội dung các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6; kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm, lộ trình thực hiện rõ ràng, khả thi, hiệu quả với phương châm “chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20”. Theo Thường trực Ban Bí thư, việc tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết mới là bước đầu. Tiếp theo các tổ chức đảng, đảng viên phải tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn, bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, hiệu quả; thực sự kịp thời giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra phù hợp với điều kiện của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trên tinh thần đó, Thường trực Ban Bí thư tin tưởng với quyết tâm của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân, các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 cũng như các Nghị quyết, Kết luận khác của Đảng sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo ra sự thay đổi thực sự, chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực mà Nghị quyết, Kết luận của Trung ương đề cập tới, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII thành công tốt đẹp

Diễn ra từ ngày 14-16/12 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 980 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã hoàn thành các nội dung đề ra và kết thúc tốt đẹp.

Đặc biệt, đại hội vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, khẳng định vai trò, đồng thời giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII xác định mục tiêu: “Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; sức khỏe; văn hóa; kiến thức khoa học, công nghệ; kỹ năng sống, nghề nghiệp; ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hoá mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh thiếu nhi yếu thế về cơ hội phát triển. Xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng”.

Để thực hiện mục tiêu này, đại hội đã xác định cần kiên trì và tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Tiếp tục tập trung triển khai thường xuyên, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” bảo đảm tính rộng khắp, tính định hướng, tính bền vững, hiệu quả, sáng tạo, trong đó, chú trọng lấy thanh niên là trung tâm, chủ thể của hoạt động. Cùng 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên có cơ hội bình đẳng trong học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, tập trung vào những nhu cầu thiết thân, chính đáng của thanh niên.

Đại hội đã đề ra 3 nhiệm vụ đột phá; 12 chỉ tiêu trọng tâm; 10 đề án trọng điểm và các nhiệm vụ quan trọng trong công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên Việt Nam. Đặc biệt, với niềm tự hào được là đội dự bị tin cậy của Đảng, Đại hội khẳng định quyết tâm xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động, thường xuyên bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng bằng đội ngũ đảng viên kết nạp từ đoàn viên và cán bộ trẻ có chất lượng giới thiệu cho Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở các cấp. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đặt ra mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước xã hội hội chủ nghĩa phát triển với các dấu mốc cụ thể: Đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Với tinh thần “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”, nhằm góp phần hiện thực hoá mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đại hội kêu gọi tất cả các cấp bộ Đoàn, toàn thể đoàn viên, thanh niên Việt Nam ở trong nước và ngoài nước nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm; phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần tự tôn dân tộc, giá trị văn hóa con người Việt Nam, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để khẩn trương triển khai ngay những nội dung đã được đại hội thông qua, tạo tâm thế chủ động cho một nhiệm kỳ mới với những thắng lợi mới.

Trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII gồm 144 ủy viên đại diện tiêu biểu cho tuổi trẻ cả nước. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027, tiến hành bầu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XII. Kết quả, Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ XII gồm 33 đồng chí; Ban Bí thư Trung ương Đoàn lần thứ XII gồm 6 đồng chí. Đồng chí Bùi Quang Huy được tín nhiệm tái đắc cử làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII.

Ngay sau đại hội, tại 67/67 tỉnh, thành phố, tổ chức đồng loạt Ngày thanh niên cùng hành động với các hoạt động: Chạy bộ gây quỹ tình nguyện; ra quân các tổ chuyển đổi số cộng đồng, phối hợp hỗ trợ người dân được cấp mã định danh, đăng ký căn cước công dân và hộ chiếu; trồng cây xanh; xây mới/sửa chữa khu vui chơi thiếu nhi hoặc nhà vệ sinh cho thiếu nhi trong trường học; triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”.

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Chiều 09/12, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về kết quả công tác của Đảng bộ Khối từ sau Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đến nay.

Báo cáo kết quả công tác của Đảng bộ Khối từ sau Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III đến nay, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương là Đảng bộ trực thuộc Trung ương, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Hiện nay, Đảng uỷ Khối có 38 đảng bộ trực thuộc (gồm 32 đảng bộ cấp trên cơ sở, 01 đảng bộ được giao một số quyền cấp trên cơ sở, 05 đảng bộ cơ sở), trong đó có 36 đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng, 02 đảng bộ cơ quan. Đến ngày 30/6/2022, toàn Đảng bộ Khối có 1.140 tổ chức cơ sở đảng (714 đảng bộ cơ sở, 426 chi bộ cơ sở), có 23 đảng ủy cơ sở được thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở, 99 đảng ủy cơ sở được ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên, 135 đảng bộ bộ phận, 5.902 chi bộ trực thuộc và 87.899 đảng viên. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành 179nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định, hướng dẫn, kế hoạch, chương trình hành động… để lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng và triển khai nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy Khối đã tham mưu, đề xuất với Trung ương về hệ thống tổ chức đảng trực thuộc phù hợp với hệ thống tổ chức doanh nghiệp; tham gia ban chỉ đạo, tổ biên tập các Đề án xây dựng quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành.

Đảng ủy Khối và các cấp uỷ đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời xây dựng và ban hành các nghị quyết, chương trình công tác; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng thiết thực hiệu quả, sát với thực tiễn hoạt động của Đảng trong doanh nghiệp. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, chiến tranh, xung đột giữa các nước và những biến động nhanh của tình hình kinh tế, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhấn mạnh các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, nền nếp, đúng quy định, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nêu rõ, công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới. Đảng bộ Khối chủ động thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định của Trung ương; rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, quy chế, quy định về công tác xây dựng Đảng theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương.

Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Đảng ủy Khối và các cấp ủy luôn quan tâm, coi trọng công tác kết nạp đảng viên, từ sau Đại hội đến ngày 30/6/2022 toàn Đảng bộ Khối kết nạp 4.727 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đề ra (2.200 đảng viên/năm). Công tác đào tạo, bồi dưỡng cấp ủy viên, cán bộ chuyên trách làm công tác đảng được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới được coi trọng, gắn với chức danh, quy hoạch và bố trí, sắp xếp cán bộ. Trong 2 năm, Đảng ủy Khối đã tổ chức cập nhật kiến thức cho hơn 9.000 lượt cán bộ, đảng viên diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; cử 21 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy trực thuộc tham gia lớp bồi dưỡng cấp ủy huyện và tương đương do Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức; tổ chức bồi dưỡng cho 93 bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 1.200 cán bộ, đảng viên làm nhiệm vụ tham mưu, thực hiện công tác Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối được triển khai thực hiện thường xuyên. Các cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản thực hiện đúng quy trình, quy định, góp phần giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng… Bên cạnh đó, công tác dân vận của Đảng tiếp tục được quan tâm, hướng đến chăm lo cán bộ, công nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp phát huy vai trò trong giám sát và phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp, đơn vị.

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp thích ứng tốt với “trạng thái bình thường mới”. Theo đó, các chỉ tiêu kinh doanh toàn Khối tiếp tục tăng trưởng cao, vốn sở hữu nhà nước được bảo toàn và phát triển. Trong 9 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tiếp tục duy trì tốt nhịp độ sản xuất kinh doanh, tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2021. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 1,54 triệu tỷ đồng, tăng 38,86%; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị ước đạt 176,9 nghìn tỷ đồng, tăng 23,8%; nộp ngân sách nhà nước toàn Khối ước đạt 224,6 nghìn tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2021; tham gia điều tiết vĩ mô nền kinh tế; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đảm bảo việc làm và thu nhập cho gần 800 nghìn người lao động. Thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là chủ động, đi đầu đồng hành chia sẻ khó khăn, triển khai nhiều giải pháp khắc phục ảnh hưởng của dịch COVID-19; khôi phục sự phát triển đất nước; ủng hộ, hỗ trợ bằng tiền, hiện vật khác và các sản phẩm, dịch vụ quy đổi thành tiền đã hỗ trợ hoạt động phòng chống dịch của cả nước là 32.197 tỷ đồng, trong đó ủng hộ Quỹ Vắc-xin với số tiền 3.179,29 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã phát biểu làm rõ những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; các nội dung liên quan đến việc phân cấp mạnh hơn cho các đảng uỷ cấp trên cơ sở và đảng uỷ cơ sở về bồi dưỡng sơ cấp lý luận chính trị, kết nạp, khai trừ đảng viên; cho áp dụng rộng rãi, thống nhất phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các cấp ủy, mở thêm quyền truy cập cơ sở dữ liệu đảng viên; xây dựng và thí điểm áp dụng tiêu chí, chỉ số đánh giá hiệu quả, chất lượng hoạt động của các đảng bộ, chỉ số hài lòng của cán bộ, đảng viên, người lao động, làm cơ sở để nâng cao chất lượng, cải tiến phong cách, lề lối làm việc… một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 liên quan đến công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định của Trung ương, cấp ủy các cấp; công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác dân vận và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội,… Qua đó nhằm đảm bảo các mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng biểu dương những kết quả Đảng ủy Khối đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là sau Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III; đồng thời khẳng định Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương có vị trí, vai trò quan trọng và có đặc điểm và nhiệm vụ rất đặc biệt. Đây là đảng bộ lớn, có nhiều tổ chức đảng trực thuộc, đông đảng viên, môi trường hoạt động trải rộng trong khắp cả nước và có ở nước ngoài. Đảng ủy Khối là mô hình tổ chức đảng ở nơi có đặc điểm riêng theo Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, không có chính quyền cùng cấp, quyết định công tác cán bộ cấp ủy nhưng không quyết định chỉ tiêu, kế hoạch, công tác tái cơ cấu, chiến lược đầu tư phát triển, sản xuất, kinh doanh hằng năm và chỉ phối hợp về công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý của các doanh nghiệp trong Khối.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, với đặc điểm các đơn vị trong Đảng bộ Khối, tình hình khó khăn trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ Khối cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối cũng như của các đảng bộ trực thuộc, vừa đảm bảo nguyên tắc chung, vừa đáp ứng đặc điểm các đơn vị trong Đảng bộ Khối cũng như tình hình khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Đảng bộ Khối đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó, phải thường xuyên quan tâm công tác chính trị tư tưởng; quán triệt, học tập, xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết, làm sao để đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động của các doanh nghiệp trong Khối nhận thức đúng tình hình, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của doanh nghiệp Nhà nước, nhận thức rõ sứ mệnh của mình đối với phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực. Việc đánh giá, lựa chọn mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp cần dựa trên yếu tố mô hình đó có đáp ứng yêu cầu, phục vụ tốt nhất nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp hay không, bảo đảm song song giữa nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng; cân nhắc yếu tố linh hoạt về lợi ích và trách nhiệm của doanh nghiệp và địa phương để tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn mô hình xác đáng. Các cấp ủy cần xác định cơ chế phù hợp, đề xuất giải pháp để chọn được cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước giỏi.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, Đảng bộ Khối tiếp tục coi trọng công tác tổ chức cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của giai đoạn hiện nay. Công tác tổ chức cán bộ phải rất linh hoạt để lựa chọn cán bộ có trình độ. Lưu ý nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng đối với hoạt động của doanh nghiệp trong Khối, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh vai trò tiên phong trong thực hiện nghị quyết của Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Trong quá trình thực hiện, còn những vướng mắc phải được tập hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền, với phương châm không nóng vội nhưng không được bỏ qua, không được làm chậm, ảnh hưởng đến sự phát triển. 

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, Đảng bộ Khối chủ trì cùng với Ban Kinh tế Trung ương sớm báo cáo Thường trực Ban Bí thư về những khó khăn, vướng mắc mà có thể xử lý ngay, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022

Từ ngày 30/11/2022 - 02/12/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức lớp bồi dưỡng cho bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối năm 2022. Sau 03 ngày giảng dạy và học tập, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022 đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo Kế hoạch đề ra.

Báo cáo kết quả học tập, đồng chí Hoàng Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng uỷ Khối cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/ĐUK, ngày 11/11/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tổ chức lớp bồi dưỡng cho bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối năm 2022, lớp bồi dưỡng có tổng số 83 học viên tham gia, trong đó có: 29 bí thư đồng thời là chủ tịch HĐTV/HĐQT, tổng giám đốc; 34 phó bí thư đồng thời là thành viên HĐTV/HĐQT, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, trưởng ban kiểm soát các doanh nghiệp trong Khối; 16 phó bí thư thường trực chuyên trách công tác Đảng; 01 bí thư là Phó Chủ tịch VCCI, 01 Phó Bí thư là Tổng thư ký VCCI; 01 Phó Bí thư là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đảng của Đảng ủy Khối và 01 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ đồng thời là Tổng Giám đốc doanh nghiệp trong Khối.

Tham gia lớp bồi dưỡng lần này, các học viên đã được các giảng viên là các phó giáo sư, tiến sỹ đồng thời là lãnh đạo Học viện, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các viện chuyên ngành của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với kiến thức lý luận và thực tiễn sâu sắc, phong phú đã cập nhật, bổ sung kiến thức cơ bản, cốt lõi về: (1) Vị trí, vai trò của DNNN trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; (2) Nhiệm vụ của đảng ủy cấp trên cơ sở trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng trong DNNN; (3) Nhiệm vụ, quyền hạn, phương pháp công tác của đảng ủy, bí thư đảng ủy cấp trên cơ sở trong DNNN; (4) Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; (5) Nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong giai đoạn hiện nay; (6) Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Thông qua các nội dung chuyên đề bài giảng được Đảng ủy Khối lựa chọn phù hợp với đặc thù đội ngũ cán bộ trong Đảng bộ Khối và với với sự chuẩn bị, truyền đạt hiệu quả của các giảng viên đã góp phần giúp cho các học viên nhận thức rõ hơn những vấn đề mới đang đặt ra đối với cấp ủy trong doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), xác định rõ trách nhiệm trên cương vị công tác hiện tại và vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm được truyền đạt vào phục vụ tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác của cấp ủy, bí thư, phó bí thư cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối trong thời gian tới.

Phát biểu bế giảng lớp học, đồng chí Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã biểu dương tinh thần và kết quả học tập của các đồng chí học viên. Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng được tổ chức vào thời gian cuối năm, các đơn vị trong Khối đang thực hiện giai đoạn nước rút để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác xây dựng Đảng của đơn vị theo kế hoạch đã đề ra. Trên cương vị là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị đang phải trực tiếp hằng ngày, hằng giờ chỉ đạo thực hiện và giải quyết bộn bề công việc ở các doanh nghiệp, ngân hàng giữ vị trí then chốt trong nhiều lĩnh vực của kinh tế nhà nước, các đồng chí học viên trong quá trình học tập đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao; chấp hành nghiêm túc quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Học viện; hầu hết đã tham gia đầy đủ các buổi học; phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong việc tham gia trao đổi, thảo luận, đóng góp vào thành công chung của lớp học.

Đặc biệt, thông qua lớp bồi dưỡng cũng là dịp để các đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp xử lý các tình huống đã và đang diễn ra ở mỗi đơn vị, doanh nghiệp; cùng hỗ trợ, phối hợp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới của mỗi cá nhân, đơn vị. Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện viết bài thu hoạch và được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng.

Tại buổi Lễ bế giảng, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Chứng nhận cho 83 đồng chí học viên là các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng ủy trực thuộc Khối được công nhận tốt nghiệp.

Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022

Ngày 20-21/12/2022, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo cấp vụ Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã bám sát thực tiễn công tác, triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từ nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương đã chủ động tham mưu, ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022. Quá trình thực hiện, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương luôn chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời tham mưu, chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh, bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác.

Trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc và thẳng thắn, Hội nghị đã tập trung kiểm điểm, phân tích làm rõ kết quả, nguyên nhân và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương: Tổng kết các mặt xây dựng Đảng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối dự và phát biểu tại Hội nghị. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo cấp Vụ Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Uỷ viên Uỷ Ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị; cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng uỷ Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng uỷ phụ trách công tác xây dựng Đảng; trưởng các ban hợp nhất có chức năng tham mưu thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng tại các đảng uỷ trực thuộc.

Báo cáo tổng kết các mặt công tác xây dựng Đảng tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2022, các cấp ủy thuộc trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Ban Tuyên giáo cấp ủy đã kịp thời tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương bằng hình thức phù hợp, tập trung vào những nhiệm vụ, nội dung trọng tâm: ban hành Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Trung ương Đảng khóa XIII, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tham mưu, phối hợp tổ chức 12 hội nghị kết nối Hội nghị trực tuyến. Sơ kết, tổng kết hơn 10 nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về tuyên giáo. Triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền trọng tâm năm 2022 như: tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2022; các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; tuyên truyền về Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII… Tổng kết, trao Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021; triển khai Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022 (1.243 tác phẩm dự thi); “Hội thao Cán bộ làm công tác Đảng lần thứ I - năm 2022”; biên soạn ấn phẩm sách ảnh: “Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương 15 năm xây dựng và phát triển”; phối hợp tổ chức tọa đàm “15 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”; xây dựng Phòng Truyền thống của Đảng bộ Khối. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01, Chỉ thị số 05 bám sát yêu cầu của Trung ương; triển khai tuyên truyền sâu rộng, chủ động kiểm tra, đôn đốc việc học tập, thực hiện Chuyên đề toàn khóa và chuyên đề của Đảng ủy Khối năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nắm bắt, tổng hợp tình hình dư luận xã hội được chú trọng. 

Trong năm, công tác dân vận của Đảng ủy Khối đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động hướng về người lao động, đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được triển khai nghiêm túc, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng mới, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ nhằm phục vụ tốt hơn công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp. Hoạt động đối thoại tại nơi làm việc và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người lao động tiếp tục được quan tâm. Trong Khối không có hiện tượng đình công, bãi công hoặc khiếu kiện đông người, phức tạp làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất, kinh doanh, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Các tổ chức chính trị - xã hội đã thể hiện vai trò của tổ chức mình trong giám sát và phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp, đơn vị.

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Đảng ủy Khối và Ban chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động; chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền, thông tin về Cuộc vận động; các tập đoàn, tổng công ty trong Khối tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, thương mại điện tử, đổi mới công tác quản lý, nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, phát triển hệ thống phân phối và giữ vững thị trường nội địa, đề cao trách nhiệm đối với khách hàng, người tiêu dùng.

Năm 2022, Ban Tổ chức tham mưu Đảng ủy Khối ban hành 810 văn bản để triển khai thực hiện hoàn thành 190 nhiệm vụ (gồm 44 nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch, 37 nhiệm vụ phát sinh, 109 nhiệm vụ thường xuyên) và các nhiệm vụ do Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã rà soát, tham mưu xử lý, khắc phục sai phạm trong tuyển dụng đối với cán bộ, công chức theo Kết luận số 27 của Ban Bí thư; tổng kết, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; quán triệt, triển khai thực hiện các Quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống; việc xây dựng đề án thành lập đảng bộ trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương;…

Năm 2022, Đảng uỷ Khối đã chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm; ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát làm cơ sở để cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và UBKT các cấp xây dựng và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ. Lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành chế độ báo cáo định kỳ về công tác PCTN, tiêu cực theo chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương. Cấp ủy các cấp trong Khối cũng đã tiến hành kiểm tra 1.126 tổ chức đảng, 7.124 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 1.096 tổ chức đảng, 5.627 đảng viên. Qua đó, phát hiện 2 tổ chức đảng, 1 đảng viên thực hiện chưa tốt nhiệm vụ theo nội dung kiểm tra; thi hành kỷ luật với 15 tổ chức đảng, 296 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng ủy Khối kiểm tra 10 tổ chức đảng cấp dưới, 49 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 754 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng đối với 282 tổ chức đảng. Giám sát chuyên đề 855 tổ chức đảng, 1.513 đảng viên; thi hành kỷ luật 14 đảng viên, trong đó có 08 cấp ủy viên các cấp.

Trong năm 2022, văn phòng cấp ủy của các đảng ủy trực thuộc và Văn phòng Đảng ủy Khối đã tiếp nhận trên 32.000 văn bản đến, phát hành trên 24.000 văn bản đi. Văn phòng Đảng ủy Khối và văn phòng cấp ủy các đảng ủy trực thuộc đã thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ theo quy định; tham mưu xây dựng Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2022 của cấp ủy, Chương trình công tác năm 2022 của ban chấp hành, ban thường vụ; Báo cáo kiểm điểm tập thể ban thường vụ; các báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết công tác năm,… Tổ chức thực hiện tốt việc quản lý văn bản, bảo mật thông tin tài liệu và sử dụng con dấu đúng quy định. Hệ thống văn bản đến, đi được số hóa, đảm bảo thuận tiện, khoa học cho việc tra cứu, lưu trữ tài liệu,... Văn phòng Đảng ủy Khối đã thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về công tác tài chính Đảng; xây dựng và tổ chức thực hiện các chế độ về quản lý tài chính, tài sản, đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên và đột xuất của cấp ủy theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Hội nghị xác định sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thiện bộ Tiêu chí đánh giá đảng bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác Tuyên giáo; chủ động, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tập trung nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu, trực tiếp làm công tác dân vận. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối chỉ đạo tổ chức Công đoàn chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp cùng cấp để tổ chức tốt các hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động. Quan tâm đảm bảo đời sống và thu nhập chính đáng của người lao động. 

UBKT các cấp Chủ động tham mưu thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy và UBKT các cấp, tổ chức Sơ kết giữa nhiệm kỳ; sơ kết 6 tháng, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thiện bộ Tiêu chí đánh giá đảng bộ trực thuộc và quy định về đánh giá cán bộ theo vị trí, việc làm; nâng cấp phần mềm quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối; cụ thể hóa các tiêu chí và triển khai mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” trong Đảng bộ Khối; nghiên cứu, triển khai thực hiện "Sổ tay đảng viên điện tử", "Sổ biên bản điện tử". Tập trung tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ theo nghị quyết nhiệm vụ công tác năm và chương trình công tác năm 2023, các nghị quyết chuyên đề. Văn phòng cấp ủy các cấp tham mưu thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác hàng quý, năm; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ, tổ chức các hội nghị trực tuyến.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận kết quả đạt được trên các mặt công tác xây dựng Đảng và biểu dương đội ngũ cán bộ các ban tham mưu, giúp việc của cấp ủy các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối. Đồng chí nhấn mạnh, qua Báo cáo Tổng kết các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2022 của Đảng bộ Khối và ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị, có thể nhận thấy năm 2022, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, trong điều kiện trong nước và trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, Đảng ủy Khối đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2022. 

Đồng chí đề nghị, năm 2023 là năm tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và đại hội đảng các cấp, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, vì vậy Đảng uỷ Khối tiếp tục tham mưu hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư; tham mưu thành lập các ban xây dựng Đảng của cấp ủy theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; tập trung xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức cán bộ từ Đảng ủy Khối đến các Đảng ủy trực thuộc, tổ chức cơ sở Đảng; qua đó, đảm bảo cơ cấu, năng lực lãnh đạo của các Đảng ủy trực thuộc. Trong đó, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cần tập trung rà soát cơ cấu, số lượng nhân sự, cơ bản kiện toàn đủ cấp ủy của các đơn vị doanh nghiệp. Đây là nhiệm vụ phải làm liên tục, quyết liệt. Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức lãnh đạo trên cơ sở các quy định, quy chế hiện nay của Trung ương, tập trung cụ thể hoá các nghị quyết của Trung ương phù hợp với doanh nghiệp, đơn vị; đổi mới từ phương thức quán triệt nghị quyết đến thực hiện các quy chế, quy trình công tác Đảng, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí trong các Đảng bộ trực thuộc và doanh nghiệp tiếp tục được tăng cường, kết hợp kiểm tra chuyên đề với kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. “Đây là nhiệm vụ, công việc cần được tiến hành thường xuyên để nâng cao hiệu lực, hiệu quả sau kiểm tra, giám sát. Các Đảng bộ cần đẩy mạnh công tác trước kiểm tra, chủ động xây dựng các chuyên đề và yêu cầu Đảng bộ cấp dưới thực hiện tự kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện, trong đó cần đặc biệt chú ý đến việc khắc phục các tồn tại sau kiểm tra, giám sát. Trong quá trình kiểm tra, giám sát cần bám sát vào các nhiệm vụ của cấp ủy, bảo đảm vai trò lãnh đạo trực tiếp, mọi mặt,” đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ.

Về một số mặt công tác thường xuyên, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị các Đảng bộ trực thuộc tiếp tục làm tốt công tác dân vận, nắm chắc tình hình của cán bộ, đảng viên, người lao động, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam... Ngoài ra, công tác văn phòng cấp ủy và đặc biệt là công tác văn thư lưu trữ cần được chú ý, quan tâm hơn nữa, trong đó, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; sớm triển khai thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều 8/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; đánh giá kết quả thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối: “Các doanh nghiệp trong Khối sử dụng dịch vụ sản phẩm của nhau”. Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam trong đầu tư, mua sắm hàng hóa dịch vụ, trang thiết bị, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Đảng ủy Khối và Ban Chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03 của Ban Bí thư và các văn bản của Đảng ủy Khối, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện có hiệu quả các nội dung Cuộc vận động; tổ chức sơ kết, tổng kết công tác triển khai thực hiện Cuộc vận động, đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2020 - 2022 đồng thời giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của một số doanh nghiệp trong Khối và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác cho 11 doanh nghiệp, đơn vị; thông qua Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, thực hiện giám sát 01 đảng ủy, trong đó có nội dung về triển khai thực hiện Cuộc vận động; thực hiện kiểm tra 03 tỉnh (Hà Nam, Vĩnh Long, Thái Bình) theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

Nội dung công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng trong lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động, nhất là Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính về tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; về vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc sản xuất, kinh doanh những sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động và người thân ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam và của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối... được triển khai nghiêm túc thông qua trang thông tin điện tử, báo, tạp chí và các hội nghị, buổi sinh hoạt chính trị, chuyên môn, các hoạt động đoàn thể của các doanh nghiệp, đơn vị. Năm 2022, Tạp chí Điện tử Đảng ủy Khối đã đăng tải hàng trăm tin, bài, phản ánh kịp thời tình hình thời sự, chính trị và hoạt động của các tổ chức đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp, thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hoạt động của doanh nghiệp; trao đổi về kinh nghiệm, các giải pháp thúc đẩy Cuộc vận động, mở rộng thỏa thuận hợp tác về ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau. Các doanh nghiệp, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động xúc tiến thương mại bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức ký giao ước thi đua tại Hội nghị người lao động với các nội dung ưu tiên dùng hàng nội địa khi thực hiện mua săm trang thiết bị văn phòng, công sở; ban hành văn bản hướng dẫn tuyên truyền, vận động cán bộ công chức sử dụng hàng Việt Nam khi tiêu dùng cá nhân...; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đã có sự phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, tổ chức được nhiều phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam thực đối với tình hình thực tiễn của từng đơn vị.

Trong năm qua, các cấp ủy và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các đảng ủy trực thuộc đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Đảng ủy Khối về Cuộc vận động; triển khai thực hiện nhiều nội dung cuộc vận động thiết thực, phù hợp với điều kiện của đơn vị mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp, bảo đảm các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu như lương thực, thực phẩm, điện, xăng dầu, bưu chính viễn thông... Nhiều thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị, doanh nghiệp trong Khối đã được công nhận là “Thương hiệu quốc gia” và vươn tầm ra nhiều nước trên thế giới, được đông đảo bạn hàng, đối tác, người tiêu dùng ưa thích. 

Nhằm nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ trong việc tạo ra các hàng hóa, sản phẩm nâng cao sức cạnh tranh, trong sản xuất kinh doanh với 43.310 công trình, sáng kiến, giải pháp làm lợi 8.547 tỷ đồng; việc xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp được các đơn vị chỉ đạo triển khai với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, sản phẩm, dịch vụ, tối ưu hóa, tiết giảm chi phí, hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh đáp ứng yêu cầu của thị trường và hàng nhập ngoại cùng chủng loại.

Cùng với đó, các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã tích cực triển khai hệ thống phân phối sản phẩm, dịch vụ tại các cùng nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo với nhiều dự án, chương trình mang lại hiệu quả trong sản xuất của doanh nghiệp. Đồng thời, việc thực hiện sử dụng dịch vụ, hàng hóa của Việt Nam trong mua sắm, đầu tư trang thiết bị văn phòng, nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào trong sản xuất, kinh doanh được các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối quan tâm chỉ đạo thực hiện, có đơn vị tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm đầu vào cho sản xuất đạt 80%. Cụ thể, theo báo cáo của các đảng ủy trực thuộc, trong năm 2022 các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối sử dụng trong đầu tư, mua sắm hàng hóa dịch vụ cung cấp trong nước trị giá gần 2.470 tỷ đồng; đầu tư trang thiết bị, nguyên liệu đầu vào là hàng Việt Nam cho sản xuất kinh doanh với tổng giá trị 475.080 tỷ đồng…

30 doanh nghiệp, đơn vị trong Khối đã ký kết hợp tác sử dụng dịch vị của nhau 

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các doanh nghiệp trong Khối ưu tiên sử dụng dịch vụ sản phẩm của nhau, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã xác định nhu cầu và năng lực đáp ứng các sản phẩm, dịch vụ, khả năng liên doanh, liên kết của các đơn vị để từ đó xây dựng hình thức hợp tác, phối hợp, hỗ trợ, hoạt động liên kết. Theo báo cáo của Đảng uỷ trực thuộc, trong giai đoạn 2016-2022, 30 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực với 724 lượt ký thoả thuận sử dụng dịch vụ của nhau với số tiền trị giá hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, phân tích, thảo luận, chia sẻ những kết quả đạt được cũng như nhiều kinh nghiệm hay trong việc ký kết thỏa thuận hợp tác, thực hiện hoạt động liên kết, hợp tác nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động và chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các doanh nghiệp trong Khối sử dụng dịch vụ sản phẩm của nhau.

Tại hội nghị, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của một số đơn vị còn lúng túng, chưa chủ động, quyết liệt trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động nói chung và thực hiện chủ trương các doanh nghiệp trong Khối sử dụng dịch vụ sản phẩm của nhau nói riêng; một số đơn vị chưa nắm tình hình để kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc trong triển khai hợp tác với các đơn vị trong Khối, dẫn đến một số thỏa thuận hợp tác đã ký kết triển khai thực hiện chưa hiệu quả. Việc kết nối, đề xuất phối hợp thực hiện chủ trương của Khối giữa một số tập đoàn, tổng công ty trong Khối chưa đạt được kết quả như kỳ vọng; các thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách còn có những bất cập…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Đảng uỷ Khối đề nghị Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đảng ủy Khối và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các đảng ủy trực thuộc trong thời gian tới và năm 2023 cần tiếp tục chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy trực thuộc triển khai đầy đủ nội dung Chỉ thị 03 của Ban Bí thư, các văn Bản Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, thực hiện có hiệu quả, thực chất các nội dung Cuộc vận động, phát huy và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong tổ chức; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo phù hợp với thực tiễn đơn vị, doanh nghiệp. Tiếp tục tuyên truyền để nâng nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động, đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp thực hiện Cuộc vận động, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau. Ban Chỉ đạo Đảng ủy Khối và Ban Chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc cần tăng cường kết nối, trao đổi thông tin về các dịch vụ sản phẩm của nhau, để có các giải pháp thực hiện các thỏa thuận hợp tác trong lộ trình ngắn hạn và lâu dài góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối. Đồng thời, tập trung thực hiện kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ trong triển khai thực hiện Cuộc vận động và chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các doanh nghiệp trong Khối sử dụng dịch vụ sản phẩm của nhau.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng “Make in Viet Nam” trên các nền tảng công nghệ để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối và nghe đại diện của MobiFone trình bày các giải pháp chuyển đổi số đồng hành cùng Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương: Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Ngày 13/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 

Báo cáo tổng kết cho thấy, năm 2022, để thực hiện Quy chủ dân chủ ở cơ sở trong toàn Đảng bộ Khối tiếp tục được thống nhất về nội dung và cách thức triển khai, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành Nghị quyết công tác năm, trong đó có nội dung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp công dân (người lao động), giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Đảng ủy Khối đã ban hành Kết luận số 119-KL/ĐUK, ngày 02/6/2022 về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Quy định số 06-QĐ/ĐUK, ngày 13/10/2022 về giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và người lao động đối với doanh nghiệp về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp, đơn vị thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2022. Lãnh đạo Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở Đảng ủy Khối cụ thể hóa Tiêu chí chấm điểm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương để làm cơ sở đánh giá, xếp loại hằng năm đối với ban chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc.

Các đảng ủy trực thuộc bám sát chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối: Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với Kết luận số 119-KL/ĐUK, ngày 02/6/2022 về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” và một số các văn của Đảng ủy Khối để cụ thể hóa triển khai việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Trong năm 2022, các cấp ủy, tổ chức đảng đã ban hành 3.118 văn bản có liên quan đến việc thực hiện QCDC ở cơ sở, trong đó có 518 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; chủ động đề xuất kiện toàn Ban Chỉ đạo khi có thay đổi về nhân sự; ban hành chương trình công tác, quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở. Tiếp tục lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội (công đoàn, đoàn thanh niên) thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của từng tổ chức; phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở. Lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội rà soát quy chế, quy định, tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại; quyền làm chủ của người lao động được phát huy thông qua các nội dung người lao động được tham gia ý kiến, người lao động được quyết định và người lao động được kiểm tra, giám sát.

Công tác tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện QCDC ở cơ sở được các cấp ủy, tổ chức đảng, doanh nghiệp triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, việc triển khai thực hiện QCDC được gắn với triển khai các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối hoặc được tổ chức lồng ghép vào các buổi họp sơ kết, tổng kết, triển khai nhiệm vụ chuyên môn. Các doanh nghiệp, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt được 1.111 buổi cho hơn 85.000 lượt CNVC, NLĐ tham gia dưới nhiều hình thức khác nhau như: thông qua hội nghị trực tuyến, lồng ghép trong hội nghị giao ban cơ quan, sinh hoạt công đoàn, đoàn thanh niên, trang thông tin nội bộ, các ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong năm 2022, toàn Khối đã thành lập được 154 đoàn kiểm tra, 95 đoàn giám sát ở các đảng bộ trực thuộc. Ban Chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc đã thành lập 61 đoàn kiểm tra đối với 78 đơn vị và 199 đoàn giám sát đối với 202 đơn vị; 309 ban chỉ đạo của các tổ chức đảng trực thuộc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã thành lập 170 đoàn kiểm tra tại 170 đơn vị và 152 đoàn giám sát tại 152 đơn vị. Một số đơn vị thực hiện lồng ghép kiểm tra QCDC trong kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra hoặc kiểm tra, giám sát của chuyên môn, của tổ chức công đoàn. Nội dung kiểm tra tập trung việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở; việc thực hiện các nội dung công khai, việc rà soát; sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định; việc phát huy quyền làm chủ của người lao động; thực hiện kiểm tra tài chính, các nội dung chuyên đề; việc phối hợp thực hiện QCDC của tổ chức công đoàn; việc phát huy vai trò giám sát thực hiện QCDC ở cơ sở của Ban thanh tra nhân dân.

Tổ chức Công đoàn đã giám sát 05 nội dung, phản biện 180 văn bản; giám sát gần 500 cán bộ chủ chốt, người đứng đầu và 150 cán bộ, đảng viên về thực hiện tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống. Đoàn thanh niên giám sát 03 nội dung, phản biện 26 văn bản; giám sát gần 200 cán bộ chủ chốt, người đứng đầu và 80 cán bộ, đảng viên về thực hiện tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống. Một số tổ chức Công đoàn đã phát huy tốt vai trò trong giám sát, phản biện xã hội, nhất là giám sát cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, cán bộ đảng viên trong tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống.

Đồng thời, để phát huy quyền làm chủ của cán bộ, CNVC, NLĐ trong thực hiện QCDC ở cơ sở được tham gia ý kiến, được quyết định, được kiểm tra, giám sát các nội dung theo quy định tại đơn vị. Các hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại tại nơi làm việc được các doanh nghiệp quan tâm thực hiện ngay trong quý I/2022, mặc dù tình hình sau dịch bệnh Covid-19 vẫn ảnh hưởng nhưng các đơn vị đã khắc phục khó khăn, tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại tại nơi làm việc thông qua các hình thức: hội nghị trực tiếp hoặc hội nghị trực tuyến. 

Việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể được lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm, nội dung của thỏa ước được trao đổi, thảo luận và ký kết tại hội nghị người lao động. Nhiều đơn vị thành viên của Đảng ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn CN Cao su Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất có Thỏa ước lao động tập thể, với những nội dung có lợi hơn cho người lao động. 

Việc thực hiện tiếp dân (người lao động), giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp các cấp thực hiện. Hầu hết các doanh nghiệp đều bố trí phòng tiếp dân và lịch tiếp dân ít nhất 01 lần/tháng. Việc giải quyết, đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đã được các cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm chỉ đạo. Năm 2022, các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối đã tiếp nhận 244 đơn (gồm có đơn tố cáo, đơn khiếu nại, đơn kiến nghị phản ánh và đơn đề nghị), đã giải quyết 204 đơn, chuyển các cấp có thẩm quyền giải quyết 40 đơn.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, doanh nghiệp, đơn vị thực hiện nghiêm túc; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế, quy định cho phù hợp với thực tế để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC, NLĐ. Thực hiện có nề nếp về các nội dung công khai, phát huy quyền làm chủ của CNVC, NLĐ đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động trong doanh nghiệp; góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động trong quá trình sản xuất, kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp phát triển, đồng thời là cơ sở quan trọng giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Tuy nhiên, báo cáo cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong năm qua, đó là: Một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC; thiếu kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở. Một số ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở. Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quy định 124-QĐ/TW hiệu quả chưa cao; chậm kiện toàn cán bộ chủ chốt nên cũng ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở,…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến nhằm đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhằm khắc phục những hạn chế trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng uỷ Khối cho rằng, trong năm qua, Ban Chỉ đạo đã bám sát các kế hoạch, hướng dẫn của Đảng uỷ Khối; kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều tiến bộ, đi vào chiều sâu. Cùng với đó, các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, mở rộng dân chủ trong Đảng, ban hành nhiều quy định, quy chế cụ thể hóa phương châm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng quy chế để người lao động giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên, trực diện đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí… Tuy nhiên, Trưởng Ban Chỉ đạo cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại. 

Thống nhất cao với những phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp đã được nêu trong Báo cáo, đồng chí Hồ Xuân Trường nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, bổ sung thời gian cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm từng tháng trong kế hoạch năm 2023 của Ban Chỉ đạo; tổ chức tập huấn nghiệp vụ về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cho ban chỉ đạo các cấp và tổ giúp việc; cụ thể hơn nữa các tiêu chí tự đánh giá, xếp loại hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Hướng dẫn số 02-HD/BCĐĐUK, ngày 13/04/2022 của Ban chỉ đạo; lưu ý mở rộng thành phần tham dự đến cán bộ làm công tác dân vận tại các hội nghị sơ kết, tổng kết của Ban Chỉ đạo; nghiên cứu ban hành bộ tài liệu, sổ tay về dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Trưởng Ban Chỉ đạo đã yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng uỷ Khối, Ban Chỉ đạo các đảng uỷ trực thuộc quán triệt văn bản về quy chế dân chủ của Trung ương, ban hành các văn bản chỉ đạo trong năm 2023, đồng thời tham mưu cấp uỷ ban hành văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ trực thuộc, trong đó tập trung tuyên truyền về quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng chí giao cho Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối phối hợp với Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tăng cường thông tin tuyên truyền về triển khai việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, Kết luận số 119-KL/ĐUK, ngày 02/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII“về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đồng chí Hồ Xuân Trường yêu cầu Ban Chỉ đạo các đảng uỷ trực thuộc cần quan tâm hơn nữa đến công tác kiểm tra, giám sát hằng năm, có đề xuất các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cấp uỷ trực thuộc cần rà soát các khâu ban hành văn bản, thực hiện quy định; có trách nhiệm tham mưu cấp uỷ tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại đi vào thực chất, chu đáo; kiện toàn Ban Chỉ đạo những nơi còn khuyết, thiếu. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình bám sát các nội dung nhiệm vụ về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, cụ thể hoá thành chương trình công tác năm 2023 của đơn vị để triển khai có hiệu quả. 

Agribank công bố Quyết định về công tác cán bộ

Ngày 02/12/2022, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý.

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực NHNN Việt Nam đã trao các Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam về việc bổ nhiệm đồng chí Phạm Toàn Vượng - Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Agribank giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Agribank; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Phương - Phó Tổng giám đốc Agribank, đồng chí Lê Xuân Trung - Phó Tổng giám đốc Agribank giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Agribank; điều động, bổ nhiệm đồng chí Từ Thị Kim Thanh - Phó Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Agribank; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và khai thác tài sản Agribank giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát Agribank. Các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2022, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW đã trao các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW: Chuẩn y đồng chí Phạm Toàn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Agribank giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Agribank nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chuẩn y đồng chí Nguyễn Thị Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên HĐTV kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Nhân sự Agribank giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ định đồng chí Trần Văn Dũng - Thành viên HĐTV Agribank, đồng chí Nguyễn Quang Hùng - Phó Tổng giám đốc Agribank tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Đức Phong gửi lời chúc mừng đồng chí Phạm Toàn Vượng cùng các đồng chí được nhận Quyết định, đồng thời giao nhiệm vụ với các đồng chí tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Agribank lãnh đạo xây dựng khối đoàn kết, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN Việt Nam, đồng chí Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực NHNN nhấn mạnh, việc bổ sung, kiện toàn các chức vụ nhân sự cấp cao của Agribank nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý, đảm bảo hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và đáp ứng mục tiêu phát triển của Agribank, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực của NHTM Nhà nước trong thực thi chính sách tiền tệ, đóng góp tích cực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nền kinh tế đất nước. 

Đánh giá các nhân sự được bổ nhiệm đều là cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực quản lý, điều hành và đã có thời gian công tác lâu năm, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo quản lý trong hệ thống Agribank cũng như ngành Ngân hàng, đồng chí Phó Thống đốc thường trực NHNN mong muốn và giao nhiệm vụ đối với tập thể Ban lãnh đạo Agribank tiếp tục phát huy truyền thống, chung sức đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh doanh đã đề ra, trong đó tập trung triển khai hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phương án cơ cấu lại Agribank giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, thực hiện quy trình thủ tục để tăng vốn điều lệ, tiếp tục thực hiện lộ trình triển khai cổ phần hóa...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Agribank bày tỏ cảm ơn sâu sắc Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối DNTW, Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN đã tin tưởng, giao nhiệm vụ. Đồng chí Phạm Toàn Vượngkhẳng địnhquyết tâm cùng tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, người lao động Agribank đoàn kết, phát huy truyền thống và những thành quả đạt được trong thời gian qua, chung sức vượt qua mọi khó khăn thách thức, tiếp tục đưa Agribank phát triển ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đảng ủy MobiFone tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XIII

Ngày 8/12, Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, vùng đồng bằng Sông Hồng và vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường Tổng công ty và trực tuyến qua hệ thống MobiFone Meeting đến hơn190 đảng viên thuộc Đảng bộ Khối cơ quan Tổng công ty và 24 tổ chức đảng trực thuộc với trên 1.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Hiển - Chủ tịch HĐTV cho biết việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII có ý nghĩa hết sức quan trọng và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Tổng công ty và các tổ chức Đảng trực thuộc năm 2022. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các đại biểu sau khi nghe PGS. TS Lê Minh Thông phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của các Nghị quyết sẽ tiếp tục chủ động nghiên cứu các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII và phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị Trung ương 6 của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Tổng công ty xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty về thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 6 khóa XIII gắn với đặc điểm, tình hình của đơn vị. “Trong các Nghị quyết của Trung ương, có nội dung rất gần với MobiFone là Nghị quyết đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, trong đó có nội dung rất quan trọng: chuyển đổi số là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là điểm cực kỳ quan trọng trong chủ trương của Đảng thời gian tới. MobiFone là đơn vị vừa tự chuyển đổi số vừa thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số của xã hội, của doanh nghiệp, của Chính phủ. Do vậy, có rất nhiều nội dung để các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ nghiên cứu, quán triệt và đưa vào các hành động của đơn vị và Tổng công ty”, đồng chí Nguyễn Hồng Hiển nhấn mạnh.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng bày tỏ tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm cao, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và sự đoàn kết đồng lòng của cán bộ, đảng viên người lao động trong toàn Tổng công ty, Đảng ủy Tổng công ty sẽ xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra cũng như tham gia tích cực cùng chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh tại 6 vùng trọng điểm trong cả nước. 

Trong chương trình Hội nghị, PGS. TS Lê Minh Thông- Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, báo cáo viên quán triệt, truyền đạt các nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, gồm các chuyên đề: Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Quán triệt, truyền đạt Nghị quyết về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Kết luận về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. PGS. TS Lê Minh Thông cũng quán triệt, hướng dẫn Hội nghị nghiên cứu các Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. (Gồm vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, vùng đồng bằng Sông Hồng và vùng Trung du miền núi Bắc Bộ). Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MobiFone đã quán triệt triển khai xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết. Đồng chí cho rằng, Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên trong xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; đồng thời các tổ chức đảng trực thuộc cần tiếp tục nghiên cứu các Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại 6 vùng trọng điểm trong cả nước và Chương trình hành động của cấp ủy địa phương trên địa bàn hoạt động của đơn vị để lựa chọn những vấn đề thiết thực, thể chế thành các nội dung trọng tâm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, góp phần  tham gia tích cực cùng chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh tại 6 vùng trọng điểm trong cả nước.

Agribank và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Ngày 12/12/2022, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trên cơ sở nhằm mục đích cùng phát huy tiềm năng, thế mạnh, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tăng vị thế và sức mạnh của từng bên.

Với thỏa thuận hợp tác được ký kết, Agribank sẽ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại đối với Vinachem cùng các đơn vị thành viên và công ty liên kết của Tập đoàn như: tiền gửi và quản lý tài khoản; sản phẩm tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế, ngoại hối; sản phẩm tín dụng doanh nghiệp; sản phẩm ngân hàng tài chính cá nhân; sản phẩm bảo hiểm, dịch vụ đầu tư tài chính… Ngoài ra, hai bên sẽ xem xét phối hợp xây dựng các sản phẩm dịch vụ, các sản phẩm đồng thương hiệu; phối hợp cùng thiết kế và tổ chức các chương trình tiếp thị, các hoạt động truyền thông để quảng bá sản phẩm dịch vụ hợp tác giữa hai bên.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Agribank và Vinachem cùng khẳng định, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác này là minh chứng cho quá trình hiện thực hóa các mục tiêu của 02 doanh nghiệp; thực hiện chủ trương các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối doanh nghiệp Trung ương sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau, đúng như thông điệp Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, các thỏa thuận chính thức giữa hai bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đơn vị thành viên trong quá trình sử dụng dịch vụ, thúc đẩy hợp tác sâu sắc hơn trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.

Chủ tịch HĐTV Vinachem Nguyễn Phú Cường cho biết, trước khi tiến hành lễ ký kết hôm nay, Agribank và Vinachem đã có nhiều hoạt động quan hệ hợp tác từ năm 2000, nhiều đơn vị thành viên của Vinachem đã có mối quan hệ hợp tác, sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng của Agribank. Đặc thù của ngành hóa chất là các sản phẩm đều có tính ứng dụng như: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các sản phẩm cao su… Nhu cầu về nguồn vốn đối với các doanh nghiệp ngành hóa chất rất lớn, sự hợp tác với các ngân hàng là vô cùng quan trọng. Được hợp tác với các ngân hàng lớn và có uy tín như Agribank, doanh nghiệp có thể yên tâm về nguồn vốn để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Vinachem có 10 đơn vị sản xuất phân bón, chiếm khoảng 35% thị phần của thị trường trong nước. Có thể nói, sản phẩm của Vinachem cũng có tác động, ảnh hưởng rất lớn đối với ngành nông nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch HĐTV Agribank Phạm Đức Ấn bày tỏ cảm ơn sự quan tâm tin tưởng của lãnh đạo Vinachem đối với Agribank và tin tưởng rằng, lễ ký kết này sẽ là nền tảng để hai bên cùng phát huy tiềm năng, khai thác các thế mạnh, dư địa lâu nay chưa thực hiện được, đồng thời là cơ hội để nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh, cùng nhau đóng góp vào sự phát triển của nền nông nghiệp hiện đại, lan tỏa giá trị hình ảnh, thương hiệu của 02 bên đến cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

Petrovietnam về đích sớm các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến điều hành công tác sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2022, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng cho biết, đến tháng 11, Tập đoàn đã về đích trước kế hoạch tất cả các chỉ tiêu tài chính và sản lượng khai thác dầu khí của năm 2022, báo hiệu một năm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao, tiếp đà tăng trưởng, thiết lập những kỷ lục mới.

Trong tháng 11/2022, toàn Tập đoàn ghi nhận thêm 1 nhiệm vụ và 3 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch cả năm trước thời hạn, đó là đưa công trình giàn RCRB-1 vào khai thác ngày 16/11 - sớm hơn so với kế hoạch 15 ngày. Sản xuất đạm hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 14 ngày (đạt 1,60 triệu tấn vào ngày 16/11); sản xuất xăng dầu (không gồm NSRP) hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 7 ngày (đạt 6,17 triệu tấn vào ngày 23/11/2022); khai thác dầu ở nước ngoài hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 1 ngày (đạt 1,70 triệu tấn vào ngày 29/11). Đến ngày 16/11/2022, Tập đoàn đã hoàn thành vượt kế hoạch công tác phát triển mỏ cả năm, đưa 05 mỏ/công trình mới vào khai thác, nhiều hơn 01 công trình so với kế hoạch năm của Tập đoàn. Các công trình được đưa vào khai thác sớm từ 15 ngày - 2 tháng, góp phần tích cực gia tăng sản lượng, đảm bảo duy trì ổn định khai thác từ các mỏ của Tập đoàn trong năm 2022 cũng như các năm tiếp theo.

Khai thác dầu thô hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng 11 ngày (đạt 8,74 triệu tấn vào ngày 20/10). Khai thác dầu thô 11 tháng đạt 9,91 triệu tấn, vượt 13% kế hoạch năm, tương đương với mức thực hiện cùng kỳ năm trước (9,97 triệu tấn). Trong đó, khai thác dầu trong nước hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng 18 ngày (đạt 7,04 triệu tấn vào ngày 13/10). Khai thác dầu ở nước ngoài hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 1 ngày (đạt 1,70 triệu vào ngày 29/11). Sản lượng khí, điện, đạm, xăng dầu và các sản phẩm khác đều tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Sản lượng sản xuất đạt mức cao là động lực quan trọng tạo kết quả tài chính rất khả quan của Petrovietnam trong năm 2022 với tổng doanh thu toàn Tập đoàn và lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay (kể cả những năm trước đây giá dầu cao hơn rất nhiều so với mức bình quân của năm 2022). Tổng doanh thu toàn Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm 2022 trước 4 tháng, trong 11 tháng ước đạt 854 nghìn tỷ đồng,xác lập kỷ lục mới kể từ khi thành lập Tập đoàn. Nộp NSNN toàn Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm 2022 trước 6 tháng, tính chung 11 tháng đầu năm 2022 ước đạt 134,5 nghìn tỷ đồng.

Các mặt công tác khác đều được triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật. Các chuỗi liên kết ngày càng phát huy hiệu quả, các đơn vị của Tập đoàn đã tập trung triển khai/tìm kiếm và tăng cường trao đổi về các hình thức hợp tác liên kết nhằm nâng cao giá trị sử dụng nguồn lực, tài sản sẵn có góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ đang từng bước chuyển dịch theo hướng hiệu quả và có đóng góp thiết thực cho SXKD, tăng trưởng và phát triển của Tập đoàn. Petrovietnam có 03 công trình, cụm công trình khoa học - công nghệ tiêu biểu được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, 03 công trình được trao Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, chiếm tỷ lệ hơn 20% tổng giải thưởng của cả nước. Việc thực hiện Đề án tái tạo Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam tiếp tục đạt kết quả tích cực; 6 đơn vị Dầu khí được tôn vinh doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam, chiếm 25% doanh nghiệp được tôn vinh trong cả nước. Tập đoàn cũng tiếp tục khẳng định mục tiêu nhất quán trong công tác chuyển đổi số, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, để tối ưu hoạt động SXKD, nâng cao trải nghiệm khách hàng, nâng cao sức cạnh tranh và đạt được những lợi ích thiết thực thông qua chuyển đổi số. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tích cực với tổng kinh phí của toàn Tập đoàn tính đến hết tháng 11/2022 đạt khoảng 350 tỷ đồng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua tiết giảm chi phí đạt gấp 2 lần so với kế hoạch.

Kết luận cuộc họp, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chỉ đạo các nhiệm vụ SXKD trong tháng còn lại của năm 2022 và chuẩn bị bước sang năm 2023 ở từng lĩnh vực hoạt động. Cụ thể, chủ động bám sát biến động kinh tế vĩ mô, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, diễn biến thị trường, đưa ra mục tiêu, giải pháp cho từng lĩnh vực để có những quyết sách kịp thời trong chỉ đạo, điều hành; tập trung điều hành khai thác với mục tiêu tiếp tục duy trì sản lượng; có chiến lược, sách lược để thúc đẩy hoạt động đầu tư cho năm 2023, đặc biệt là giải phóng các vướng mắc về cơ chế, chính sách khi Luật Dầu khí sửa đổi số 12/2022/QH15 được thông qua đã thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam, phát triển bền vững kinh tế biển cũng như phát triển năng lượng quốc gia; rà soát các sản phẩm, dịch vụ chủ lực để có định hướng, kế hoạch, chiến lược phát triển phù hợp, tối ưu hóa nguồn lực, mô hình quản trị; thúc đẩy phát triển và nghiên cứu làm chủ công nghệ năng lượng tái tạo ngoài khơi;… Bên cạnh các giải pháp về sản xuất, cần tập trung duy trì quản trị biến động, quản trị chi phí, các giải pháp thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn; cần xác định được động lực, giải pháp để giữ vững mục tiêu ổn định, tăng trưởng bền vững trong toàn Tập đoàn.

Tập đoàn CN Cao su Việt Nam ký kết hợp tác với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su lần thứ XIII, năm 2022, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã ký kết thỏa thuận hợp tác. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hợp tác giữa hai bên, thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị vốn có giữa hai Tập đoàn.

Trong thời gian tới, VRG và Vinachem sẽ đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực hoạt động của hai bên.VRG sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thuộc phạm vi hợp tác do Vinachem cung cấp cung cấp. VRG cũng chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện đúng các nội dung hợp tác. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác hướng tới mục tiêu trở thành đối tác toàn diện của nhau. Khai thác tốt nhất tiềm năng của mỗi bên, đẩy mạnh tăng trưởng, đa dạng hoá hoạt động kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường. Mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh của mỗi bên, để khai thác tối ưu nhất tiềm năng của thị trường trong nước. Tăng cường nhận diện sản phẩm, thương hiệu của mỗi bên trên các sản phẩm, dịch vụ hợp tác.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đại diện Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị, năm 2023 hai Tập đoàn sẽ bắt tay ngay vào việc thực hiện các hoạt động hợp tác cụ thể trong biên bản ký kết. Các đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

* Đảng uỷ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam  

Ngày 16/12, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho biết: Năm 2022, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng ủy Khối), năm 2022 với mục tiêu: “Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của các cấp ủy trong thực hiện Nghị quyết của Đảng, triển khai chuyển đổi số và cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021-2025”, ngay từ đầu năm Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời xây dựng, ban hành và triển khai Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch công tác năm; linh hoạt thích ứng vận dụng các nghị quyết của cấp ủy cấp trên thành Nghị quyết, Chương trình hành động, phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất; chủ động rà soát sửa đổi, bổ sung nhiều quy định, quy chế để tổ chức thực hiện. Chú trọng tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, đặc biệt là dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối. 

Công tác học tập quán triệt, sơ kết, tổng kết các các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối được thực hiện nghiêm túc, bài bản, thường xuyên, có trao đổi, thảo luận, đưa nội dung học tập, quán triệt nghị quyết vào trong các kỳ sinh hoạt chuyên đề của tổ chức đảng, sinh hoạt của đơn vị, có kiểm tra, giám sát của cơ quan cấp trên. Công tác rà soát, công tác quy hoạch; bổ sung, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ các cấp được thực hiện tốt; quy trình công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch. Công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện có hiệu quả hơn; phân công, phân nhiệm từng ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành chịu trách nhiệm giám sát từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc, định kỳ báo cáo giám sát kết quả thực hiện; chú trọng kiểm tra, giám sát khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra, giám sát chuyên đề; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư theo quy định của Đảng. Công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tiếp tục được quan tâm đã tạo sự đoàn kết thống nhất trong cán bộ công nhân viên người lao động trong toàn Tập đoàn, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong giám sát và phản biện, góp ý xây dựng Đảng và xây dựng Tập đoàn.

Trong xu hướng phục hồi ngày càng tích cực của nền kinh tế nước nhà. Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo thích ứng an toàn, linh hoạt, phù hợp với tình hình mới và bước đầu đã đạt được kết quả đáng khích lệ, lợi nhuận Công ty mẹ đạt 5.035 tỷ đồng bằng 105,5% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước: 5.228 tỷ đồng, bằng 103,5% kế hoạch; đảm bảo 100% việc làm và thu nhập ổn định ở mức khá cho người lao động trong mặt bằng chung các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước. Đồng thời đã phát huy vai trò, trách nhiệm tiên phong của doanh nghiệp Nhà nước trong việc tích cực tham gia hỗ trợ an sinh, xã hội, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai và hỗ trợ thiết thực đối với người lao động, đồng bào gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, thiên tai.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận những kết quả mà Đảng uỷ VNPT đã đạt được trong năm qua. Đồng chí cho rằng: Đảng uỷ VNPT đã tập trung lãnh đạo tăng cường, đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm nhiều hơn đến các mặt công tác xây dựng Đảng, khẳng định được vai trò hạt nhân chính trị và vai trò của Đảng trong lãnh đạo của Đảng uỷ Tập đoàn đối với doanh nghiệp. Đảng uỷ VNPT đã kết nạp 205 đảng viên mới, đạt 205% kế hoạch năm 2022; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra,… có được kết quả này là nhờ sự đoàn kết, nhất trí trong hành động, vì mục tiêu tăng trưởng doanh thu, đột phá công nghệ, khẳng định vai trò chủ lực, dẫn dắt của Tập đoàn trong Chuyển đổi số tại Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong năm tới, đồng chí Nguyễn Long Hải yêu cầu Đảng bộ VNPT tiếp tục chú trọng công tác triển khai các nghị quyết, quy định của Trung ương, của Đảng uỷ Khối cũng như của Đảng uỷ VNPT đến các cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ; cập nhật, cụ thể hoá các quy định, quy chế kịp thời để làm căn cứ trong việc triển khai thực hiện, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức, cán bộ. Chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, quy trình, quy chế để triển khai Quy định 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng uỷ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước thay thế Quy định 69-QĐ/TW; rà soát, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc để triển khai mô hình sao cho phù hợp giữa lãnh đạo cấp uỷ với các ban chuyên môn, thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và vận hành bộ máy hiệu quả. Triển khai mô hình điều hành kinh doanh mới ngay sau khi Đề án cơ cấu lại được phê duyệt, bảo đảm cho chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn VNPT thành công.

Nhân dịp này, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” năm 2022 cho đồng chí Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

* Đảng uỷ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Ngày 16/12/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, năm 2022, trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Công Thương, triển khai đồng bộ các giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đơn vị thành viên có nhiều cố gắng, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thực hiện vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết công tác năm 2022 đề ra. Đảng ủy đã thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Năm 2022, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành 10 nghị quyết (03 Nghị quyết chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, 07 Nghị quyết về công tác cán bộ chủ chốt), 01 quy định, 02 quy chế, 11 chương trình, 20 kế hoạch, 267 quyết định, 6 hướng dẫn, 53 báo cáo, 73 thông báo và nhiều văn bản chỉ đạo khác cụ thể hóa các nội dung nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty và các đảng ủy/chi ủy trực thuộc.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm, các hình thức tuyên truyền được triển khai bằng nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực. Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị được quan tâm, đẩy mạnh, kịp thời lan tỏa những thông tin tích cực, góp phần nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc. Triển khai học tập, quán triệt nghị quyết; xây dựng cam kết, rèn luyện, tu dưỡng năm 2022 của đảng viên... Tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khoá XIII của Đảng trong 2 ngày 5-6/12/2022 tới 33 điểm cầu của Đảng bộ Tổng công ty và các đảng bộ/chi bộ trực thuộc cho gần 1.500 cán bộ....

Công tác báo chí, tuyên truyền được quan tâm triển khai kịp thời, lan tỏa những thông tin tích cực, chính thống, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình điển hình tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và các đơn vị. Định hướng website, Bản tin Vinataba thực hiện các nội dung tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng 3/2, 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022), kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tổng công ty, chỉ đạo cơ sở chú trọng tuyên truyền vận động CNVC và người lao động thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng, việc thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá và thi đua thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD của toàn Tổ hợp năm 2022.

Phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng tổ chức đảng, đồng thời cụ thể hóa các văn bản, quy định của cấp trên thành các văn bản quy định, quy chế, hướng dẫn của Đảng ủy và Hội đồng thành viên Tổng công ty để tổ chức triển khai thực hiện. Thực hiện nghiêm túc việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ trên cơ sở tuân thủ Điều lệ tổ chức, hoạt động của TCT và chấp hành nghiêm túc Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty. Tích cực xây dựng và hoàn thiện Đề án mô hình tổ chức Đảng bộ toàn Tổng công ty theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Tiếp tục đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được quan tâm, chú trọng. Triển khai thực hiện đánh giá công tác quản lý Chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở; ban hành hệ thống quy trình nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy, tuyên giáo dân vận và kiểm tra giám sát. 

Tính đến hết tháng 11/2022, Đảng ủy Tổng công ty đã kết nạp đảng cho 67 quần chúng ưu tú đủ tiêu chuẩn, điều kiện; thông qua chuyển đảng chính thức cho 83 đảng viên dự bị, đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cấp thẻ đảng viên cho 84 đảng viên. Dự kiến đến hết tháng 12/2022, toàn Đảng bộ Tổng công ty kết nạp được 86 đảng viên (bằng 143 % kế hoạch năm, vượt kế hoạch phát triển Đảng viên trong năm), thông qua chuyển đảng chính thức cho 90 đảng viên dự bị; đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cấp thẻ đảng viên cho 89 đảng viên. Trong 11 tháng, đã tiến hành chuyển sinh hoạt đảng cho 138 đảng viên trong đó 09 chuyển nội bộ, 108 chuyển sinh hoạt đảng đi, 21 chuyển sinh hoạt đảng đến. Đảng ủy Tổng công ty đã đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 05 đồng chí vào dịp 03/02/2022, dịp 19/5/2022 và dịp 07/11/2022; đề nghị Đảng ủy khối xét tặng Kỷ niệm cương " Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam" cho 11 đồng chí.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng nâng cao chất lượng, phương pháp làm việc theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và đi vào thực chất, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Tổng công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ số lượng và nội dung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên theo kế hoạch năm 2022. Sau các cuộc kiểm tra, giám sát đã kịp thời thông báo kết luận để chỉ ra những ưu điểm, những mặt còn tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, kịp thời rút kinh nghiệm, đồng thời có giải pháp ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, phòng ngừa các vi phạm. Trong năm 2022, thực hiện kiểm tra, giám sát 07 tổ chức đảng trực thuộc và kiểm tra, giám sát 05 đảng viên.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận năm 2022; thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Quán triệt, triển khai Quy định số 06-QĐ/ĐUK, ngày 13/10/2022 của Đảng ủy Khối DNTW về giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và người lao động đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp, đơn vị thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong bối cảnh khó khăn chung của ngành thuốc lá, Tổng công ty đã đảm bảo ổn định sản xuất, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều vượt kế hoạch được giao, cụ thể: Tổng doanh thu ước đạt 26.826  tỷ đồng đạt 105,4% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.550 tỷ đồng, đạt 124,4% kế hoạch; nộp ngân sách ước đạt 13.775 tỷ đồng, đạt 110,6% kế hoạch. Đồng thời, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo triển khai công tác đầu tư các công trình, dự án trọng điểm. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện với tổng kinh phí 20,2 tỷ đồng trên địa bàn cả nước.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đạt được trong năm 2022. Đồng chí cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty vẫn còn những tồn tại, hạn chế như đã chỉ ra trong báo cáo. Năm 2023, dự báo tình hình tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường và khó khăn, thách thức nhiều hơn đồng chí đề nghị Đảng uỷ Tổng công ty thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá toàn diện, phân tích rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan và xác định các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

Đồng chí yêu cầu Đảng uỷ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối. Tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Gắn công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với việc xây dựng cơ quan, đơn vị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 

Thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ. Công tác cán bộ phải được thực hiện đúng quy trình, quy định; đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan. Chăm lo công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tập trung triển khai thực hiện Đề án mô hình đảng bộ sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sắp xếp tổ chức, bộ máy, cơ quan giúp việc theo Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng uỷ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; thực hiện sơ kết giữa nhiệm kỳ; triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo quy định. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ. Chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, tồn đọng kéo dài; kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ xây dựng và đẩy mạnh thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động một cách thiết thực, hiệu quả. Xây dựng các giải pháp, kịch bản để triển khai hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 gắn với thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phục hồi và phát triển bền vững sau đại dịch. Triển khai các giải pháp, công nghệ tiên tiến trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong quản trị doanh nghiệp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Nhân dịp này, các cá nhân trong Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận của Đảng; Uỷ Ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng Cờ thi đua cho Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

* Đảng uỷ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy: Là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương từ tháng 9/2021, năm 2022, Đảng ủy Tổng công ty đã kịp thời phổ biến, quán triệt đầy đủ sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối đến toàn thể các chi bộ, đảng viên để triển khai thực hiện, đảm bảo yêu cầu theo quy định. Cùng với công tác quán triệt, triển khai, căn cứ điều kiện thực tế Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung ban hành nhiều văn bản của cấp ủy để cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo như: Xây dựng và ban hành 01 nghị quyết công tác năm 2022; 27 quyết định; 20 thông báo; 38 báo cáo, 16 chương trình, kế hoạch, 58 văn bản khác để cụ thể hóa các nội dung các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Định kỳ hằng tháng đã tổ chức họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty theo đúng quy định và quy chế làm việc, ngoài ra còn có một số buổi họp Đảng ủy, Ban Thường vụ đột xuất. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn có lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng; nội bộ đoàn kết thống nhất, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của Tổng công ty, của đơn vị, cán bộ đảng viên nói và làm theo quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; trong đó Đảng Tổng công ty đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đến chi bộ, đảng viên Quy định số 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước vào thực tế hoạt động của Tổng công ty, đồng thời làm căn cứ để xây dựng Đề án thành lập Đảng bộ công ty mẹ-TCT theo các quy định mới của Đảng.

Đảng ủy Tổng công ty thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc sắp xếp, bố trí và đề bạt, luân chuyển cán bộ; quan tâm xây dựng quy hoạch, đào tạo cán bộ đúng tiêu chuẩn và quy định. Luôn chú trọng việc và nâng cao chất lượng cấp ủy bằng việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị để đáp ứng với vị trí công tác và tiêu chuẩn điều kiện chức danh lãnh đạo; thường xuyên rà soát bổ sung quy hoạch và xây dựng quy hoạch, đào tạo cán bộ theo tiêu chuẩn, quy định của Trung ương. Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt việc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác quản lý đảng viên theo quy định. Trong công tác phát triển đảng viên, các cấp uỷ đã cử 10 quần chúng tham dự học lớp cảm tình đảng; 02 đồng chí học lớp đảng viên mới; xét kết nạp 05 quần chúng ưu tú vào Đảng; xét chuyển đảng chính thức cho 03 đảng viên dự bị.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra đã sớm xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát làm cơ sở thực hiện, nhờ đó công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm luôn được triển khai thực hiện có kết quả. Các cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản đã thực hiện đúng quy trình, quy định, góp phần giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ. Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy Khối, Đảng uỷ Tổng công ty đã ban hành Kế hoạch số 289-KH/ĐU ngày 08/4/2022 về quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 03/3/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương” và các văn bản quy định, hướng dẫn mới về kiểm tra giám sát của Đảng.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan Tổng công ty và các đơn vị luôn được Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tổng công ty thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đảm bảo việc duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh với ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động Tổng công ty. Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan Tổng công ty và các đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ, triển khai xây dựng quy chế, chương trình hoạt động hằng năm.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, Đảng ủy đã lãnh đạo HĐQT, Ban điều hành tập trung chỉ đạo, tìm các giải pháp và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra. Kết quả năm 2022, tổng doanh thu đạt 1.332 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 320 tỷ đồng, đạt 145% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước đúng theo quy định; thu nhập bình quân của người lao động đạt 15 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh việc chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Tổng công ty đã tăng cường chỉ đạo hoạt động công tác lâm nghiệp, đặc biệt quan tâm nâng cao hiệu quả công tác trồng, chăm sóc quản lý bảo vệ rừng, công tác giống lâm nghiệp, công tác cắm đo đạc đất đai; phòng chống lấn chiếm đất rừng của đơn vị; xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và ban hành quy chế quản lý lâm nghiệp của Tổng công ty để mở rộng diện tích đất rừng và nâng cao hiệu quả công tác lâm nghiệp. Tập trung xây dựng Chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, trong đó cốt lõi là chiến lược phát triển lâm nghiệp của Tổng công ty và chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty.

Tổng công ty luôn hưởng ứng các cuộc vận động của các Quỹ, các hoạt động từ thiện xã hội và hưởng ứng các đợt phát động ủng hộ quỹ từ thiện xã hội. Kết quả năm 2022, Tổng công ty đã hỗ trợ về công tác an sinh xã hội và thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ với tổng số tiền 4,5 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng uỷ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam. Đồng chí mong rằng, trong bối cảnh trong nước và quốc tế tiếp tục có những khó khăn và thuận lợi đan xen, nhưng Đảng uỷ Tổng công ty vẫn tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng và triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ để thực hiện; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khoá XIII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Đồng chí yêu cầu, Đảng uỷ Tổng công ty tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ hằng năm; xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, phân cấp quản lý cán bộ của Tổng công ty theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; gắn công tác kiểm tra với giám sát để ngăn chặn kịp thời sai phạm, khắc phục những tồn tại, thiếu sót; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Chỉ đạo Công đoàn phối hợp với các ban chuyên môn tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; đồng thời đảm bảo vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 đề ra.

Nhân dịp này, Đảng uỷ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

* Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo về kết quả thực hiện công tác Đảng năm 2022, đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty cho biết, trong năm qua Đảng ủy Tổng công ty luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời chủ động xây dựng các Nghị quyết, chương trình công tác trọng tâm làm định hướng xuyên suốt cho hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ trong năm.

Đặc biệt, công tác chính trị, tư tưởng luôn được Đảng ủy Tổng công ty chú trọng thông qua việc triển khai nghiêm túc, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và Đảng ủy cấp trên với nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với thực tế của Bưu điện Việt Nam. Tổng công ty cũng thường xuyên chú trọng nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Công tác xây dựng tổ chức đảng và công tác cán bộ thường xuyên được quan tâm, kiện toàn.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở… Đồng thời chú trọng chỉ đạo triển khai các hoạt động cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần và giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của người lao động để tăng cường sự đồng thuận, đoàn kết, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, áp lực của nền kinh tế.

Song song với việc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực, từ bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối bán lẻ, logistics đến dịch vụ số. Tổng công ty tiếp tục chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh; tập trung thúc đẩy, mở rộng phạm vi, quy mô các các dịch vụ hiện có, phát triển dịch vụ mới, thúc đẩy kinh doanh tại Bưu điện - Văn hóa xã. Đặc biệt, Tổng công ty đã tăng cường ứng dụng, hoàn thiện các nền tảng, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ các mặt hoạt động; đẩy mạnh hợp tác với các đối tác; mở rộng, nâng cao hiệu quả các chương trình thi đua tạo động lực phát triển kinh doanh… Đảng ủy Tổng công ty thường xuyên quan tâm, chăm lo đến các hoạt động an sinh xã hội trong nội bộ và bên ngoài cộng đồng. Năm 2022, Tổng công ty đã dành gần 60 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội; trao tặng 2.947 đơn vị máu thông qua các chương trình hiến máu tình nguyện của lực lượng lao động trên toàn mạng lưới.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã thông qua dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; triển khai mạnh mẽ phương án tái cơ cấu mô hình tổ chức. Bưu điện Việt Nam sẽ mở rộng không gian kinh doanh, cung cấp các dịch vụ có tính đột phá, dẫn dắt thị trường. Bên cạnh việc đẩy mạnh chuyển đổi số, Tổng công ty cũng sẽ tập trung hiện đại hóa hạ tầng vật lý, triển khai mô hình kinh tế chia sẻ phục vụ nhu cầu phát triển kinh doanh, nâng tầm quy mô hạ tầng mạng lưới. Đặc biệt, tiếp tục mở rộng, tham gia sâu rộng lĩnh vực hành chính công, cải cách thủ tục hành chính, khẳng định vai trò của Bưu điện Việt Nam trong triển khai Chính phủ điện tử.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2022 của Đảng uỷ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Trong thời gian tới, dự báo tình hình tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường và khó khăn, thách thức nhiều hơn do tác động từ bên ngoài và những vấn đề nội tại của nền kinh tế, đặc biệt là sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường bưu chính; đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị Đảng uỷ Tổng công ty cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá toàn diện, phân tích rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan và xác định các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2022. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối. Quyết liệt lãnh đạo triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với những giải pháp, cách làm mới với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của năm 2023 và Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030. Đồng thời hoàn thành sớm việc đổi mới, tái cơ cấu mô hình tổ chức theo định hướng chiến lược.

Đồng chí cũng lưu ý, năm 2023 Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cần khẩn trương kiện toàn cấp ủy ngay trong quý I để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Tổng công ty; cần tiếp tục quan tâm, nắm bắt tư tưởng của người lao động để tạo sự thống nhất về tư tưởng, về ý chí và hành động, đồng thời phát hiện sớm và tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc phát sinh ngay từ đầu nhằm xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng. Thực hiện công tác cán bộ kịp thời, đúng quy trình, quy định; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ xây dựng và đẩy mạnh thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty, Bưu điện các tỉnh hỗ trợ việc đưa hộ sản xuất nông nghiệp kinh doanh trên môi trường số, sàn thương mại điện tử Postmart.

Ngay sau Hội nghị, căn cứ Nghị quyết công tác năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc cần cụ thể hóa bằng các văn bản, chỉ đạo để triển khai đồng bộ và hiệu quả cao nhiệm vụ năm 2023 trong toàn Tổng công ty.

* Đảng uỷ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam

Ngày 30/12, tại TP.HCM, Đảng uỷ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong những năm gần đây, tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do giá bán mủ cao su thường xuyên biến động, tình hình thời tiết thất thường, chi phí sản xuất tăng cao, lao động thiếu ổn định và đặc biệt là chịu ảnh hưởng của biến động kinh tế trong nước và thế giới, đã ảnh hưởng lớn tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn. Bám sát định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Đảng ủy đã triển khai đồng bộ các giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đơn vị thành viên có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết công tác năm 2022 đề ra. 

Đảng uỷ đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với doanh nghiệp. Lãnh đạo, chỉ đạo chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị TW 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Tập đoàn cũng luôn quan tâm tới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, truyền thống của Tập đoàn, của Ngành cao su… giúp người lao động thêm yêu, thêm gắn bó với tập đoàn.

Thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng đảng, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tổ chức, cán bộ trong Đảng bộ Tập đoàn. Tích cực xây dựng và hoàn thiện Đề án mô hình tổ chức Đảng bộ toàn Tập đoàn theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Tiếp tục đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được quan tâm, chú trọng. Tập trung rà soát, sửa đổi các quy định về công tác cán bộ, quy chế làm việc của cấp ủy. Trong năm, Đảng bộ kết nạp được 58 đảng viên, vượt 16% so với Nghị quyết công tác năm.

Đảng uỷ Tập đoàn đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Triển khai hiệu quả Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo Công đoàn Cao su Việt Nam chăm lo tốt cho người lao động nhân dịp các ngày lễ, ngày thành lập ngành, đơn vị. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên Tập đoàn lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022-2027. 

Trong năm 2022, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc, các đơn vị nỗ lực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với các phương án, giải pháp phù hợp đặc điểm tình hình, năng lực của đơn vị, đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch năm 2022. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách nhà nước đều đạt và vượt. Doanh thu ước đạt 28.360 tỷ đồng bằng 100,3% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước đạt 5.020 tỷ đồng bằng 102,4% kế hoạch năm; nộp nhân sách nhà nước công ty mẹ dự kiến đạt 3.200 tỷ đồng, bằng 101,6% kế hoạch năm, tăng 6,2% so với thực hiện năm 2021 so với kế hoạch năm. Thu nhập người lao động 7,7 triệu đồng/người/tháng. 

Công tác nông nghiệp là một trong trong những kết quả nổi bật nhất trong năm 2022 của VRG. Tập đoàn được giao sản lượng khai thác 403.999 tấn, tính đến ngày 15/12, VRG đã hoàn thành chỉ tiêu này và về trước kế hoạch 16 ngày. Sản lượng cao su khai thác đạt 429.852 tấn (đạt 106%), cao hơn 7% so với cùng kỳ năm trước; tiêu thụ đạt 501.322 tấn (đạt 100%); thu mua đạt 80.150 tấn (đạt 100%). Bên cạnh đó, Tập đoàn đã chủ động xây dựng, bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoàn thiện và trình Thủ tướng phê duyệt Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục rà soát thoái vốn tại các doanh nghiệp không hiệu quả hoặc có hiệu quả không cao, các doanh nghiệp không cần nắm giữ, xây dựng lộ trình thoái vốn tại các doanh nghiệp đang hoạt động không hiệu quả để tập trung đầu tư vào những lĩnh vực Tập đoàn có lợi thế về lâu dài; rà soát sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Tập đoàn luôn chú trọng quan tâm chăm lo đời sống cho hơn 80.000 người lao động ở khắp các vùng miền trải dài cả nước, ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, VRG làm tốt trong công tác an ninh quốc phòng, an sinh xã hội trong và ngoài nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng uỷ Tập đoàn. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng uỷ VRG cần chủ động xây dựng các giải pháp để từng bước khắc phục tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo. Đồng chí đề nghị, năm 2023, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối. Tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Gắn công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với việc xây dựng doanh nghiệp, đơn vị hoạt động hiệu quả, chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 

Thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ. Công tác cán bộ phải được thực hiện theo đúng quy trình, quy định; đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan. Chăm lo công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tập trung triển khai thực hiện Đề án mô hình đảng bộ sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng uỷ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Tổ chức thực hiện tốt công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ; triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo quy định. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ. Chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, tồn đọng kéo dài; kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh; nghiêm minh trong xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm gắn với thực hiện chủ trương bố trí cán bộ sau kỷ luật. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ xây dựng và đẩy mạnh thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong Tập đoàn. Chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động một cách thiết thực, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh năm 2023. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phân tích, dự báo thị trường, có kế hoạch chủ động ứng phó kịp thời với môi trường kinh doanh thay đổi; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị doanh nghiệp hiện đại; tập trung xây dựng nguồn lực chất lượng cao, trong đó trọng tâm xây dựng bộ máy tinh gọn chuyên nghiệp, hiệu quả; tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chiến lược, từng bước thích ứng và tham gia ứng dụng công cuộc chuyển đổi số, cuộc cách mạng 4.0 trong quản lý điều hành.

Ngay sau Hội nghị, căn cứ Nghị quyết công tác năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cần cụ thể bằng các văn bản, chỉ đạo điều hành để triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ năm 2023 trong toàn Tập đoàn.

Tại Hội nghị, 4 cá nhân đã nhận thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Ba; 12 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam và 2 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo. Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng Cờ thi đua cho 23 tập thể đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022. VRG tặng Cờ thi đua cho 29 tập thể và Bằng khen cho 24 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

BIDV triển khai dịch vụ chuyển tiền quốc tế Swift Go

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) là 1 trong số 100 ngân hàng tiên phong trên toàn cầu, là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai Swift Go (dịch vụ chuyển tiền quốc tế nhanh, giá trị thấp) với nhiều loại tiền và nhiều vai trò, từ tháng 11/2022.

Swift Go là dịch vụ mới của Hiệp hội Viễn thông Tài chính liên ngân hàng toàn cầu (Swift) nghiên cứu và phát triển dựa trên nền tảng sáng kiến Swift gpi, giúp ngân hàng tra cứu, cập nhật thông tin xử lý các khoản thanh toán theo thời gian thực. Dịch vụ Swift Go đã tạo ra chuẩn mực mới trong hoạt động thanh toán quốc tế, tiết kiệm thời gian và chi phí chuyển tiền: tốc độ xử lý nhanh với khoảng 90% giao dịch hoàn thành trong vòng 5 phút; chi phí được xác định từ khi tạo lệnh và thu một lần từ người chuyển, người hưởng nhận được toàn bộ số tiền chuyển. Đặc biệt, cộng đồng cung cấp dịch vụ Swift Go ngày càng mở rộng với trên 250 ngân hàng tại hơn 70 quốc gia, trong đó có các ngân hàng toàn cầu như: JP Morgan Chase, Citibank, Deutsche Bank... Đây là điều kiện thuận lợi để giao dịch Swift Go được thực hiện dễ dàng, nhanh chóng, độ phủ sóng cao. 

BIDV triển khai dịch vụ Swift Go từ tháng 11/2022, cho cả hai loại ngoại tệ phổ biến là USD và EUR, áp dụng đối với giao dịch chuyển tiền đi và đến; đáp ứng đa dạng nhu cầu thanh toán của khách hàng cá nhân (chuyển tiền du học, chữa bệnh, du lịch, thăm viếng…) và tổ chức (chuyển tiền xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ...). Dịch vụ chuyển tiền Swift Go tại BIDV được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích và trải nghiệm mới cho khách hàng sử dụng.

Với thế mạnh về nền tảng công nghệ, tiên phong thực hiện chuyển đổi số; mạng lưới 189 chi nhánh và hơn 1.000 điểm giao dịch trên khắp cả nước, cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp; BIDV ngày càng khẳng định vai trò tiên phong tại thị trường Việt Nam trong hoạt động thanh toán quốc tế, góp phần gia tăng trải nghiệm khách hàng.

Vietcombank và Tập đoàn xăng dầu Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Vừa qua, tại Trụ sở chính Vietcombank, Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Theo thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Vietcombank và Petrolimex, hai bên thống nhất ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau trên nguyên tắc hiệu quả, cùng có lợi, tuân thủ các quy định của pháp luật, không ảnh hưởng đến các thỏa thuận mà Vietcombank và Petrolimex đã ký với đối tác khác nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng, đối tác và cổ đông cũng như sự phát triển bền vững cho cả hai bên. 

Petrolimex sẽ xem xét sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng do Vietcombank cung cấp, gồm: Thanh toán và quản lý dòng tiền; thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại; ngoại hối và thị trường nguồn vốn; tài trợ tín dụng; ngân hàng bán lẻ và ngân hàng đầu tư. Vietcombank sẽ xem xét sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Petrolimex, gồm: cung cấp xăng dầu cho các phương tiện vận tải của Vietcombank tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của Petrolimex; các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm, dầu nhờn, gas… Ngoài ra, hai bên cùng nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ hợp tác kinh doanh giữa hai doanh nghiệp trong các lĩnh vực tài chính phi ngân hàng, hợp tác phát hành thẻ đồng thương hiệu, tối ưu hóa danh mục khách hàng của nhau… 

Tại sự kiện này, Vietcombank đã cam kết thu xếp cấp khoản tín dụng với tổng giá trị 25 nghìn tỷ đồng phục vụ hoạt động thương mại xăng dầu cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của Petrolimex và các đơn vị thành viên. Việc cấp tín dụng được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, chính sách và quy định nội bộ của Vietcombank theo từng thời kỳ.

Bảo Việt - doanh nghiệp Việt dẫn đầu ngành bảo hiểm trong Top 50 công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2022

Trong khuôn khổ Hội nghị đầu tư “Kinh tế Việt Nam - Ngôi sao sáng nhất” đã diễn ra Lễ vinh danh “Top 50 công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2022”. Tại Lễ vinh danh, Tập đoàn Bảo Việt là doanh nghiệp Việt dẫn đầu ngành bảo hiểm trong Top 50 Công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2022. Đây là năm thứ 6 liên tiếp, Tập đoàn Bảo Việt có mặt trong danh sách này dù thị trường tài chính - bảo hiểm có sự cạnh tranh mạnh mẽ.

Bảo Việt nói riêng và Top 50 nói chung được đánh giá trên cơ sở đo lường kết quả kinh doanh của các công ty liên tiếp 3 năm, dựa vào 3 chỉ số tăng trưởng: doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu. Kết quả đo lường nhằm đánh giá khách quan năng lực quản trị của doanh nghiệp.

Top 50 là một bảng xếp hạng giá trị và uy tín do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp với Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện thường niên, với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế, kinh doanh hàng đầu trong và ngoài nước, tham chiếu từ các bảng xếp hạng uy tín của thế giới nhằm tìm kiếm và vinh danh các công ty kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư. Từ khi cổ phần hóa đến năm 2022, tổng số tiền Bảo Việt nộp vào Ngân sách Nhà nước lên đến gần 27.000 tỷ đồng.

III - TIN THAM KHẢO

Tăng trưởng GDP cao kỷ lục, kinh tế-xã hội phục hồi và phát triển mạnh mẽ 

Năm 2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực; kiên định, kiên trì thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu đề ra; vừa nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên ngày càng nhiều, vừa tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng kéo dài và ứng phó kịp thời những vấn đề mới phát sinh, bám sát, nắm chắc tình hình, diễn biến, phản ứng chính sách kịp thời.

Nhờ chúng ta chuyển đổi nhanh, kịp thời sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19, trong năm 2022, kinh tế - xã hội phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực (có 13/15 chỉ tiêu kế hoạch đạt và vượt, 1 chỉ tiêu xấp xỉ đạt). Nhiều tổ chức quốc tế có uy tín đánh giá cao kết quả và triển vọng của nền kinh tế Việt Nam.

Đặc biệt, tăng trưởng GDP ước đạt 8,02%, cao nhất trong giai đoạn 2011-2022 và cao hơn so với mục tiêu đề ra là 6-6,5%. Quy mô nền kinh tế lần đầu tiên vượt mốc 400 tỷ USD, đạt 409 tỷ USD. GDP bình quân đầu người năm 2022 tương đương 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021. Các ngành, lĩnh vực kinh tế đều tăng trưởng tốt. Sự phục hồi kinh tế diễn ra khá đồng đều giữa các địa phương, trong đó nhiều địa phương đạt tốc độ tăng trưởng cao. Ước tính tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành đạt gần 3,22 triệu tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện ước đạt gần 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với năm trước, cao nhất trong 5 năm qua. Phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc với 208.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 30,3% so với năm trước.

Ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát lạm phát

Trước bối cảnh công tác chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô ngày càng gặp nhiều khó khăn, Chính phủ xác định tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, cũng không hoang mang, dao động, ngược lại phải luôn bình tĩnh, tự tin, bản lĩnh, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

Chính phủ kiên định mục tiêu ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả với chính sách tài khóa tập trung, mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác; không chuyển trạng thái đột ngột (điều hành giật cục); nâng cao năng lực phân tích, dự báo; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án thích ứng hiệu quả. Tập trung nghiên cứu, điều hành cân bằng, hợp lý giữa tỉ giá với lãi suất; giữa kiểm soát lạm phát với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sát thực tiễn tình hình. Bảo đảm thanh khoản, tăng trưởng tín dụng hợp lý, hiệu quả, an toàn hệ thống ngân hàng và an ninh tiền tệ.

Nhờ đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm tăng 3,15% so với năm 2021, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Thị trường tiền tệ, mặt bằng lãi suất, tỉ giá tương đối ổn định; tỉ giá, lãi suất được điều chỉnh phù hợp; tính đến ngày 21/12/2022, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 12,87% (cùng thời điểm năm 2021 tăng 12,53%).  Thu ngân sách nhà nước ước cả năm bằng 126,4% dự toán năm và tăng 13,8% so với năm trước. Nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia được kiểm soát an toàn. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa chính thức đạt kỷ lục mới với 732,5 tỷ USD, xuất siêu 11,2 tỷ USD. Năng lượng đáp ứng đủ cho sản xuất kinh doanh, tiêu dùng với giá cả phải chăng. Lương thực, thực phẩm được bảo đảm; xuất khẩu khoảng 7 triệu tấn gạo; xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 53,2 tỷ USD. Thị trường lao động phục hồi nhanh, cơ bản đáp ứng nhu cầu lao động. 

Thủ tướng: Khẩn trương mở rộng, nâng cấp Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Ngày 1/1, trong chuyến công tác đầu năm 2023 tại Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm, làm việc với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR- đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất) và Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) Quảng Ngãi.

Tại cuộc làm việc với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, báo cáo cho biết Nhà máy có tổng mức đầu tư khoảng 3 tỷ USD, công suất khoảng 6,5 triệu tấn/năm, đi vào hoạt động từ năm 2010. Từ năm 2021 trở lại đây, hoạt động kinh doanh của BSR liên tục lập kỷ lục, lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt gần 6.700 tỷ đồng. Trong những tháng gần đây, khi thị trường xăng dầu có nhiều biến động, BSR đã đẩy mạnh quá trình sản xuất của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Từ ngày 5/11/2022, Nhà máy đã nâng công suất vận hành lên mức 112%, vượt 9% công suất so với kế hoạch vận hành trung bình năm là 103%.

Năm 2022, BSR sản xuất khoảng 7 triệu tấn sản phẩm các loại, cung cấp ổn định trên 30% nguồn cung xăng dầu trong nước; doanh thu ước đạt 167.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước khoảng 18.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 13.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 1.500 lao động, đồng thời đạt nhiều giải thưởng về khoa học – công nghệ. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang đề xuất dự án nâng cấp và mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với tổng vốn đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD, song gặp phải một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, trong đó có quy định về giá xăng dầu tại Nghị định 95 năm 2021. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đề xuất đề án xây dựng Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng quốc gia tại Dung Quất.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương đánh giá cao các kết quả, thành tựu của BSR năm 2022 khi đã "vượt qua khó khăn, vượt qua giới hạn", góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; đến nay, chúng ta đã chủ động được khoảng 70% nguồn cung xăng dầu trong nước. Thủ tướng cho biết ngay sau khi nhậm chức, ông đã làm việc với Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Điện lực về vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Ông nhấn mạnh Nhà máy Lọc dầu Dung Quất do Việt Nam tự xây dựng, vận hành, đến nay đã hoạt động có lãi. Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát huy kết quả hoạt động của Nhà máy, đồng thời rút kinh nghiệm từ các dự án khác để khẩn trương triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bảo đảm đúng quy định, kịp thời, hiệu quả.

Ý kiến các bộ ngành cho biết tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định nhiệm vụ: "Mở rộng và xây dựng trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất". Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, trong đó có đề án mở rộng và xây dựng trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia Dung Quất. Các bộ ngành đánh giá việc hình thành Trung tâm Lọc hóa dầu tại Dung Quất phù hợp với Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị và cần thiết cho việc phát triển ngành dầu khí, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Thực tế hiện nay, cả nước đang dần hình thành 3 trung tâm lọc hóa dầu lớn tại miền Bắc (Thanh Hóa), miền Trung (Quảng Ngãi) và miền Nam (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan, các địa phương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nghiên cứu, xây dựng đề án cụ thể về các trung tâm lọc hóa dầu, trong đó chú trọng đến các cơ chế, chính sách cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm phát triển lĩnh vực này.

Phê duyệt Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1660/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần tích cực duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng...

Mục tiêu cụ thể của Chiến lược là phấn đấu tỷ lệ người gửi tiền được bảo hiểm toàn bộ trên tổng số người gửi tiền được bảo hiểm đạt 92%-95%, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế. Phấn đấu rút ngắn thời gian chi trả thực tế kể từ khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm đến năm 2025 là 30 ngày làm việc và đến năm 2030 là 15 ngày làm việc, nhằm giúp người gửi tiền được tiếp cận sớm với tiền gửi của mình khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được xử lý. Phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2025 có 45% và đến năm 2030 có 55% người gửi tiền nắm bắt được các nội dung cốt lõi của chính sách bảo hiểm tiền gửi.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và lộ trình thực hiện, trong đó Quyết định nêu rõ, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG nhằm: Đảm bảo ngăn chặn tình trạng trục lợi BHTG, nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa tổ chức bảo hiểm tiền gửi và các cơ quan liên quan; tạo hành lang pháp lý để tổ chức bảo hiểm tiền gửi tham gia thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nhằm tối đa hóa giá trị thu hồi. Xây dựng kế hoạch dự phòng và diễn tập chi trả cho từng loại hình tổ chức tham gia BHTG. Xây dựng sổ tay chi trả đối với từng loại hình tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nhằm chuẩn hóa quy trình chi trả, đa dạng hóa các hình thức chi trả, áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình chi trả nhằm rút ngắn thời gian chi trả thực tế.

Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp luật để thực hiện: Tăng vốn điều lệ cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi lên 10.000 tỷ đồng vào năm 2025 và lên 15.000 tỷ đồng vào năm 2030 từ nguồn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm đảm bảo năng lực tài chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, khẳng định cam kết của Nhà nước và nâng cao niềm tin của người gửi tiền đối với chính sách bảo hiểm tiền gửi, đảm bảo nguồn lực triển khai hiệu quả hoạt động bảo hiểm tiền gửi. Tăng cường năng lực tài chính thông qua việc cho phép tổ chức bảo hiểm tiền gửi đa dạng hóa hình thức và danh mục đầu tư gồm:

Mua và bán trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh; gửi tiền tại ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt; mua và bán trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi do các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt phát hành; mua, bán trái phiếu chính quyền địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công, các văn bản hướng dẫn và được xếp hạng tín nhiệm cao. Bổ sung hình thức vay từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi không đủ để trả tiền bảo hiểm. Xây dựng Đề án tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ trong trường hợp nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi tạm thời không đủ để trả tiền bảo hiểm.

IV - VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

Ngày 18/11/2022, Ban Bí thư ra Chỉ thị số 19-CT/TW về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2023 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Tạp chí điện tử đăng tải nội dung Chỉ thị tại đây.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023

Ngày 05/12/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 83-HD/TW về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 và một số khẩu hiệu tuyên truyền.

Tạp chí điện tử Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng tải nội dung tại đây. 

Hướng dẫn báo chí tuyên truyền kết quả 1 năm thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 21/11/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 80-HD/BTGTW nhằm hướng dẫn báo chí tuyên truyền kết quả 1 năm thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 24/11/2021; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tạp chí điện tử Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng tải nội dung Hướng dẫn tại đây. Yêu cầu các đảng uỷ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện đối với các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc đơn vị quản lý theo các nội dung nêu trong Hướng dẫn. Tạo điều kiện để các tạp chí, bản tin, website nội bộ tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền.

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV

Sau 21 ngày làm việc với tinh thần tích cực, đổi mới, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khoá XV đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Để phục vụ công tác tuyên truyền sau kỳ họp, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Quóc hội soạn thảo “Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV”. Đề nghị các đảng uỷ trực thuộc chỉ đạo và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên.

Tạp chí điện tử Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng tải nội dung Đề cương tại đây.

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 81-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023). Tạp chí Điện tử Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc

Ngày 04/11/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 76- HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023). Tạp chí điện tử Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng giới thiệu Hướng dẫn và đề cương tại đây.


BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG