Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XIII)

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), về phía Đảng uỷ Tổng công ty có đồng chí Phạm Việt Anh - Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Nguyễn Duyên Hiếu - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng, Phó các Ban chuyên môn/Văn phòng/Văn phòng Đảng – Đoàn thể Tổng công ty, Thường trực Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Tổng công ty, các đảng viên thuộc các Chi/Đảng bộ tại trụ sở chính của Tổng công ty.


Các đại biểu tham dự tại phòng họp trụ sở Tổng công ty. Ảnh: Thúc HIếu 

Hội nghị cũng được kết nối đến 7 điểm cầu tại các Chi/Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty. Tại các điểm cầu có sự tham gia của các Bí thư, Phó Bí thư các Chi/Đảng bộ trực thuộc Tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức chính trị-xã hội cùng toàn thể các đảng viên tại các Chi/Đảng bộ.


 


 


 


 


 


 


 


Các đại biểu dự các điểm cầu tại các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty. Ảnh: Các đơn vị cung cấp 

Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII.

Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị; sự đoàn kết, đồng lòng hưởng ứng của người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


 

Trong 2 ngày, các đại biểu nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt, các chuyên đề, nắm bắt một cách đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống tinh thần của các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm, thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết, Kết luận Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Truyền đạt Nghị quyết 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương – đồng chí Phan Đình Trạc cho biết Nghị quyết Trung ương 6 lần này đã khẳng định rõ 8 đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là một trong những điểm mới, nổi bật của nghị quyết. Cụ thể, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là nhà nước của dân, do dân, vì dân; quyền con người, quyền công dân được công nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ theo Hiến pháp và pháp luật; nhà nước được tổ chức và hoạt động, xã hội được quản lý bằng Hiến pháp và pháp luật…

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương – đồng chí Trương Thị Mai truyền đạt chuyên đề về Nghị quyết 28-NQ/TW "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới".

Chuyên đề Nghị quyết 29-NQ/TW "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương – đồng chí Trần Tuấn Anh truyền đạt. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam truyền đạt Kết luận 45-KL/TW "Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050".

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu Kết luận và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu đáp từ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo và bế mạc Hội nghị./.


Thúc Hiếu