CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM: Không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Đồng hành với Tập đoàn trong hành trình để văn hóa thấm sâu vào mỗi người lao động ngành Dầu khí và nhằm tạo cơ hội cho đoàn viên, người lao động vừa là chủ thể hưởng thụ các giá trị văn hóa, vừa là chủ thể sáng tạo văn hóa, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã triển khai mô hình “Tuần lễ Văn hóa Dầu khí” trong suốt 3 nhiệm kỳ qua với nhiều hoạt động góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa những định hướng về phát triển con người và nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Giúp người lao động hưởng thụ các giá trị văn hóa 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng văn hóa là động lực, là mục tiêu của sự nghiệp cách mạng và “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”,...  

Đảng ta từ khi ra đời cho đến nay, những quan điểm cơ bản về văn hóa, phát triển văn hóa, con người đã từng bước được bổ sung, hoàn thiện một cách khoa học, cách mạng, nhân văn. Tại Đại hội XIII của Đảng, với tâm thế thời đại và mục tiêu “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, lần đầu tiên Đảng ta đề cập trong văn kiện một cách toàn diện và sâu sắc đến lĩnh vực văn hoá.

Phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt vấn đề cần tập trung thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia - dân tộc; phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là nhân dân; chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, về đạo đức; xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số.

Trong dòng chảy chung đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đang thúc đẩy việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp, trong đó xác định văn hóa đi trước, định hướng nền tảng cho sản xuất kinh doanh phát triển bền vững. Các giá trị văn hóa cốt lõi được kiến tạo và bồi đắp xuyên suốt là “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” và phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, thực hiện sứ mệnh đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, góp phần bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên biển

Đồng hành với Tập đoàn trong hành trình để văn hóa thấm sâu vào mỗi người lao động ngành Dầu khí; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo cơ hội cho đoàn viên và người lao động không chỉ hưởng thụ các giá trị văn hóa mà còn thực hiện vai trò chủ thể sáng tạo văn hóa, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã triển khai mô hình “Tuần lễ Văn hóa Dầu khí” trong suốt 3 nhiệm kỳ qua.

Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức bài bản trên cả nước, phù hợp với từng vùng miền, từng đơn vị, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc bồi đắp, nuôi dưỡng, lan tỏa các giá trị văn hóa Petrovietnam; khơi dậy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ người lao động dầu khí; phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm trong từng đoàn viên, công nhân lao động ngành Dầu khí trong việc thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao; thúc đẩy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với tái tạo văn hóa Petrovietnam, xây dựng môi trường sống và làm việc chuyên nghiệp, hạnh phúc.

Song song với đó là các hoạt động thể dục, thể thao, nâng cao thể lực và sức khỏe tinh thần góp phần rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật cho đoàn viên công đoàn, người lao động tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Tập đoàn và tổ chức Công đoàn vững mạnh và hiện thực hóa những định hướng về phát triển con người và nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc được đề cập trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng.


Lãnh đạo cùng cán bộ nhân viên Tập đoàn hưởng ứng các hoạt động văn hóa thể thao do CĐ DKVN tổ chức 

 Người lao động trên giàn khoan ưởng ứng tham gia Giải chạy bộ online Xuân Dầu khí

Thực tế chứng minh, tuy chỉ là một mảng hoạt động bề nổi, nhưng nếu làm hiệu quả thì chắc chắn người lao động sẽ gắn bó với Công đoàn hơn và vai trò của Công đoàn ngày càng được khẳng định hơn, uy tín và vị thế được đề cao hơn. Vấn đề mà các thế hệ cán bộ CĐ DKVN luôn trăn trở là làm sao tổ chức tốt, luôn đổi mới sáng tạo các hoạt động của Tuần lễ Văn hóa để thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia, để hoạt động văn nghệ, thể thao trở thành nếp sinh hoạt của mỗi người lao động Dầu khí.

Phát huy vai trò chủ thể sáng tạo văn hóa của người lao động

Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ XIV năm 2023 được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và ngành Dầu khí: kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9); 48 năm Ngày Thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Petrovietnam (3/9/1975 - 3/9/2023); chào mừng thành công đại hội công đoàn các cấp, chào mừng Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam - CĐ DKVN, hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.


Các đồng chí lãnh đạo trao thưởng cho các tiết mục tại Liên hoan Tiếng hát những người đi tìm lửa lần thứ VII 

Điểm mới của Tuần lễ Văn hóa Dầu khí năm nay là cuộc thi online "Tôi yêu Petrovietnam" dành cho tất cả các cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn Ngành. Cuộc thi do Tập đoàn phát động vào ngày 11.8.2023 tại Thái Bình, nơi được coi là cái “nôi” của ngành Dầu khí, đã tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc nhiệt huyết của mỗi người lao động tham gia cuộc thi. Cuộc thi diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 14.8 đến 18.8.2023) đã tạo được những dấu ấn nổi bật từ trước đến nay như số lượng thí sinh làm bài ngoài giờ hành chính nhiều nhất; số lượng tương tác, bình luận trên các trang mạng xã hội của Tập đoàn và đơn vị lớn nhất từ trước đến nay; hình ảnh của lãnh đạo, cán bộ các đơn vị tham gia cuộc thi hết sức phong phú và sống động.

Trong khuôn khổ Tuần lễ đã diễn ra Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát những người đi tìm lửa”. Đây một hoạt động truyền thống, là biểu hiện rõ nét văn hóa dầu khí được tổ chức hằng năm. Chương trình không chỉ là nơi giao lưu âm nhạc nghệ thuật mà còn là cơ hội để thể hiện khát vọng vươn lên, cơ hội giao lưu, học hỏi, đoàn kết, gắn bó của những người lao động dầu khí, các đơn vị thành viên của Tập đoàn. Đồng thời, chương trình truyền đi những thông điệp, hình ảnh đẹp của ngành, của các đơn vị đến với cộng đồng, ca ngợi tinh thần, ý chí, khát vọng của người dầu khí, qua đó phát triển và thấm nhuần văn hóa dầu khí trong mỗi người lao động.

Liên hoan nghệ thuật năm nay diễn ra với 25 tiết mục được dàn dựng công phu bởi hơn 500 người lao động, ca sĩ, nghệ sĩ, cổ động viên đến từ 12 đơn vị thành viên, trực thuộc Petrovietnam khu vực miền Bắc và miền Trung.

Bên cạnh đó là các nội dung giao hữu thể thao gồm đá bóng, thi kéo co, thi nhảy bao bố…; các hoạt động thăm hỏi, động viên, chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, CNLĐ khó khăn tại đơn vị; đánh giá, lựa chọn mô hình điểm để nhân rộng, nhằm lan tỏa các nội dung của văn hóa Dầu khí, văn hóa doanh nghiệp, đề cao tính nêu gương đoàn viên, CNLĐ. Tổ chức các cuộc thi tuyên truyền về văn hóa, về an toàn, vệ sinh lao động trong đoàn viên, CNLĐ. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển văn hóa Dầu khí, văn hóa doanh nghiệp tại các đơn vị.

Có thể khẳng định, trên hành trình phát triển cùng Petrovietnam, CĐ DKVN luôn phát huy vai trò làm chủ, tham gia quản lý, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Trong Thư chúc mừng gửi cán bộ đoàn viên nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập CĐ DKVN, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: “CĐ DKVN đã thật sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho mỗi đoàn viên, qua đó góp phần xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, bồi đắp và gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc, thắp sáng ngọn lửa truyền thống ngành Dầu khí”. 


Ngọc Tú - Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn LĐVN