Báo cáo thường niên 2018

Công bố Báo cáo thường niên năm 2018

Danh sách người nội bộ và những người có liên quan của Chủ tịch HĐQT

Công bố Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Chủ tịch HĐQT

Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông 2019

Công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Giải trình thay đổi tăng lợi nhuận sau thuế  giữa BCTC 2018 so với 2017

Công bố Giải trình việc thay đổi tăng lợi nhuận sau thuế giữa BCTC 2018 so với 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính công ty mẹ NĂM 2018 đã kiểm toán

Công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 đã kiểm toán

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Báo cáo quản trị Tổng công ty năm 2018

Công bố Báo cáo quản trị Tổng Công ty năm 2018

báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2018

Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4 năm 2018

Đang tải... Tải thêm...