Công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán 6 tháng 2018

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2018 sau kiểm toán, cụ thể như sau:

Công bố báo cáo tài chính 6 tháng của Công ty mẹ sau kiểm toán

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 sau kiểm toán, cụ thể như sau:

Công bố thông tin về chốt danh sách chia cổ tức và xin ý kiến về việc bầu bổ sung TV HĐQT

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

Công bố báo cáo Tài chính hợp nhất Quý II năm 2018

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo Tài chính hợp nhất Quý II năm 2018, cụ thể như sau:

Công bố báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018, cụ thể như sau:

Công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II năm 2018 trước kiểm toán

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo Tài chính Công ty mẹ Quý II năm 2018 trước kiểm toán như sau:

Công bố thông tin về ký kết Hợp đồng kiểm toán năm 2018

Thực hiện quy & định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố việc ký kết Hợp & đồng kiểm toán năm 2018, cụ thể như sau:

Công bố thông tin

Thực hiện quy & định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố danh sách người nội bộ và những người có liên quan, cụ thể như sau:

Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

Thực hiện quy & định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố việc bổ nhiệm Phó Tổng giám & đốc Tổng công ty, cụ thể như sau: &

Công bố thay đổi nội dung Giấy phép kinh doanh

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố thay đổi nội dung Giấy đăng ký kinh doanh như sau:

Đang tải... Tải thêm...