Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí, cụ thể như sau:

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo việc gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

Công bố thông tin người có liên quan

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố thông tin người có liên quan Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, cụ thể như sau:

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí, cụ thể như sau:

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ của Công ty đại chúng

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ của Công ty đại chúng như sau:

Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí nhiệm kỳ 2018-2023, như sau:

Công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán 6 tháng 2018

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2018 sau kiểm toán, cụ thể như sau:

Công bố báo cáo tài chính 6 tháng của Công ty mẹ sau kiểm toán

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 sau kiểm toán, cụ thể như sau:

Công bố thông tin về chốt danh sách chia cổ tức và xin ý kiến về việc bầu bổ sung TV HĐQT

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

Công bố báo cáo Tài chính hợp nhất Quý II năm 2018

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo Tài chính hợp nhất Quý II năm 2018, cụ thể như sau:

Đang tải... Tải thêm...