Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông 2019

Công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Giải trình thay đổi tăng lợi nhuận sau thuế  giữa BCTC 2018 so với 2017

Công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính công ty mẹ NĂM 2018 đã kiểm toán

Công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 đã kiểm toán

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Báo cáo quản trị Tổng công ty năm 2018

Công bố Báo cáo quản trị Tổng Công ty năm 2018

báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2018

Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4 năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018

Công bố thông tin về việc chấp thuận gia hạn báo cáo tài chính của UBCKNN

Công bố thông tin về việc UBCKNN chấp thuận cho PVTrans gia hạn thời gian công bố BCTC cho năm tài chính 2019

Công bố thông tin v/v chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Đang tải... Tải thêm...