Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Công bố Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2019 của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí

Nghị quyết HĐQT vv chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019 của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4 năm 2019

Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2019 của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí

Báo cáo thường niên năm 2019

Công bố Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2019

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải dầu khí

Annual report 2018

Annual report 2018 here

Công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 của Công ty mẹ

Công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019  Công ty mẹ của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí

Công bố thông tin về việc xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

Công bố thông tin về Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị - ông Đào Mạnh Tiến của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Công bố giải trình về thay đổi tăng lợi nhuận sau thuế giữa Báo cáo tài chính bán niên 2019 so với 2018

Công bố văn bản giải trình về thay đổi tăng Lợi nhuận sau thuế giữa Báo cáo tài chính bán niên 2019 so với bán niên 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Đang tải... Tải thêm...