Công bố Công ty kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2019

Công bố việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2019

Công bố thông tin giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2019

Công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2019

Công bố thông tin giải trình chênh lệch LNST Công ty mẹ Quý I/2019

Công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 của Công ty mẹ

Công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 của Công ty mẹ

Báo cáo thường niên 2018

Công bố Báo cáo thường niên năm 2018

Danh sách người nội bộ và những người có liên quan của Chủ tịch HĐQT

Công bố Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Chủ tịch HĐQT

Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông 2019

Công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Giải trình thay đổi tăng lợi nhuận sau thuế  giữa BCTC 2018 so với 2017

Công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán

Đang tải... Tải thêm...