Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 260-KH/ĐU ngày 20/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa II của Đảng, ngày 23/11/2018, Đảng ủy Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí đã tổ chức cho cán bộ chủ chốt của Tổng công ty tham dự Hội nghị học tập tại các điểm cầu do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XII).