Tin tức - Sự kiện Tin cổ đông

Công bố thông tin về chia cổ tức và lấy ý kiến bằng văn bản (15-08-2016)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

» Chi tiết

Công bố Báo cáo Tài chính Công ty mẹ bán niên năm 2016 đã kiểm toán (15-08-2016)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí xin công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2016 của Công ty mẹ đã kiểm toán.

» Chi tiết

Công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất 6 tháng năm 2016 (28-07-2016)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016

» Chi tiết

Công bố Báo cáo Tài chính Công ty mẹ Quý II năm 2016 (26-07-2016)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính công ty mẹ Quý II năm 2016

» Chi tiết

Công bố báo cáo quản trị công ty bán niên 2016 (26-07-2016)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2016.

» Chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (22-07-2016)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

» Chi tiết

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn (20-07-2016)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

» Chi tiết

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng (12-07-2016)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố việc giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

» Chi tiết

Công bố thông tin về ký hợp đồng soát xét Báo cáo Tài chính cho năm 2016 (08-07-2016)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố việc ký hợp đồng soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí.

» Chi tiết

Công bố thông tin (08-07-2016)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố nội dung việc mua cổ phần Công ty cổ phần Vận tải Nhật Việt từ Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế.

» Chi tiết

Trang:   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
12763037
32