Tin tức - Sự kiện Tin cổ đông

Công bố thông tin về chia cổ tức bằng tiền mặt (17-05-2017)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2016, cụ thể như sau:

» Chi tiết

Công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I năm 2017 (25-04-2017)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I năm 2017, cụ thể như sau:

» Chi tiết

Công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017 (25-04-2017)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017, cụ thể như sau:

» Chi tiết

Công bố báo cáo Thường niên năm 2016 (05-04-2017)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo thường niên năm 2016 như sau:

» Chi tiết

Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên PVTRANS 2016 (05-04-2017)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố:

» Chi tiết

Công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán (22-03-2017)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2016 - sau kiểm toán như sau:

» Chi tiết

Công bố Báo cáo Tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán (20-03-2017)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán.

» Chi tiết

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên (06-03-2017)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau: 

» Chi tiết

Công bố Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2016 (25-01-2017)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 như sau:

» Chi tiết

Trang:   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
12748753
22